Informashon General di Mayotte

  • 260.000 habitante
  • 177 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 3 kongregashon
  • 1 di kada 1.469 habitante ta Testigu di Yehova