• Paramaribo (Sürnam): Kòmbersando tokante Beibel usando e foyeto Dios Tin Bon Notisia pa Nos!

Informashon General di Sürnam

  • 581.000 habitante
  • 3.149 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 58 kongregashon
  • 1 di kada 187 habitante ta Testigu di Yehova