Informashon General di Niue

  • 1.624 habitante
  • 22 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 74 habitante ta Testigu di Yehova