Informashon General di Nauru

  • 11.000 habitante
  • 21 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 647 habitante ta Testigu di Yehova