• Area di Haro Banda na Niamey (Niger): Dos Testigu ta ofresé un foyeto basá riba Beibel

Informashon General di Niger

  • 22.311.000 habitante
  • 332 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 7 kongregashon
  • 1 di kada 67.202 habitante ta Testigu di Yehova