Informashon General di Montenegro

  • 620.029 habitante
  • 274 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 5 kongregashon
  • 1 di kada 2.263 habitante ta Testigu di Yehova