Informashon General di India

  • 1.354.051.854 habitante
  • 48.615 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 684 kongregashon
  • 1 di kada 27.853 habitante ta Testigu di Yehova