Informashon General di Irlanda

  • 6.632.457 habitante
  • 7.061 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 120 kongregashon
  • 1 di kada 939 habitante ta Testigu di Yehova