• Copán (Honduras): Ofresiendo e buki Kiko Beibel Ta Siña Realmente?

Informashon General di Honduras

  • 8.429.901 habitante
  • 23.430 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 450 kongregashon
  • 1 di kada 360 habitante ta Testigu di Yehova