Informashon General di Guyana

  • 775.864 habitante
  • 3.121 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 48 kongregashon
  • 1 di kada 249 habitante ta Testigu di Yehova