Informashon General di Guatemala

  • 17.368.134 habitante
  • 40.490 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 884 kongregashon
  • 1 di kada 429 habitante ta Testigu di Yehova