Bai na kontenido

  • Diecke (Guinea):Ofresiendo un foyeto pa studia Beibel

Informashon General di Guinea

  • 13.371.995 habitante
  • 929 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 20 kongregashon
  • 1 di kada 14.394 habitante ta Testigu di Yehova