Informashon General di Gambia

  • 2.163.765 habitante
  • 246 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 5 kongregashon
  • 1 di kada 8.796 habitante ta Testigu di Yehova