Informashon General di Gabon

  • 2.173.000 habitante
  • 4.869 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 57 kongregashon
  • 1 di kada 493 habitante ta Testigu di Yehova