• Paris (Fransia): Un Testigu ta kompartí e mensahe di Beibel banda di riu Seine

Informashon General di Fransia

  • 65.204.153 habitante
  • 129.974 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.687 kongregashon
  • 1 di kada 502 habitante ta Testigu di Yehova