Informashon General di Curaçao

  • 161.000 habitante
  • 2.057 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 26 kongregashon
  • 1 di kada 78 habitante ta Testigu di Yehova