Informashon General di Bahamas

  • 399.000 habitante
  • 1.762 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 27 kongregashon
  • 1 di kada 226 habitante ta Testigu di Yehova