Informashon General di Bermuda

  • 61.000 habitante
  • 521 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 5 kongregashon
  • 1 di kada 117 habitante ta Testigu di Yehova