Bai na kontenido

Informashon General di San Bartolomé

  • 9.567 habitante
  • 34 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 281 habitante ta Testigu di Yehova