Informashon General di Burundi

  • 9.732.000 habitante
  • 14.508 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 266 kongregashon
  • 1 di kada 671 habitante ta Testigu di Yehova