Informashon General di Antigua i Barbuda

  • 91.889 habitante
  • 479 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 7 kongregashon
  • 1 di kada 192 habitante ta Testigu di Yehova