Buska i haña e personahe huntu ku su opheto for di e relato di David i Goliat. Despues, splika dikon David tabatin kurashi.