Bai na kontenido

Bai na kontenido

Introdukshon di e Buki di Lukas

Introdukshon di e Buki di Lukas

Un resúmen breve di e buki di Lukas, un relato amplio tokante e bida i sirbishi di Hesus.