Bai na kontenido

Bai na kontenido

 TÓPIKO PRINSIPAL | UN GOBIÈRNU SIN KORUPSHON!

E Reino di Dios—Un Gobièrnu sin Korupshon

E Reino di Dios—Un Gobièrnu sin Korupshon

‘Funshonarionan públiko tambe ta hende, i ta e sosiedat a forma nos.’ Esaki ta loke e hefe di Kontraloria (rekenkamer) di Nicaragua a bisa ora e tabata splika dikon, segun e, ta imposibel pa kaba ku korupshon den gobièrnu.

Si nos sosiedat ta korupto, kualke gobièrnu ku ta bini di dje tambe lo ta korupto, no ta bèrdat? P’esei, pa un gobièrnu por ta liber di korupshon, e mester bini di un otro fuente. Beibel ta papia di un gobièrnu asina, esta, e Reino di Dios. Esaki ta e gobièrnu ku Hesus a siña su siguidónan pidi p’e den orashon.—Mateo 6:9, 10.

E Reino di Dios ta un gobièrnu real ku ta goberná for di shelu. Pronto e gobièrnu akí lo remplasá tur gobièrnu riba tera. (Salmo 2:8, 9; Revelashon 16:14; 19:19-21) Sí, lo e kaba ku tur gobièrnu korupto. Esei sigur lo ta un bendishon pa humanidat. Awor, laga nos trata seis aspekto di e Reino di Dios ku ta mustra bon kla ku e Reino akí sí por kaba ku korupshon.

1. PODER

PROBLEMA: Gobièrnunan ta haña nan fondo prinsipalmente for di plaka di belasting ku siudadanonan ta paga. Funshonarionan ta anda ku asina tantu plaka ku algun di nan ta kai den tentashon i ta hòrta for di esaki. Otronan ta aseptá plaka pasá bou di mesa di personanan ku ke evadí belasting òf paga ménos pa sierto servisionan di gobièrnu. Esaki na su turno por krea un sírkulo visioso: gobièrnu ta subi belasting pa kompensá su pèrdida di plaka i esaki na su turno ta krea mas korupshon. I esnan ku mas ta sufri den un kaso asina ta hende onesto.

SOLUSHON: E Reino di Dios ta risibí su poder di Yehova, * e Dios Todopoderoso. (Revelashon  11:15) Yehova no tin nodi di kobra belasting pa su Reino por funshoná. Al kontrario, Dios ta generoso i e tin tur “poder” pa perkurá abundantemente pa e nesesidatnan di tur su súpditonan.—Isaías 40:26; Salmo 145:16.

2. E GOBERNANTE

PROBLEMA: Susan Rose-Ackerman, ku e artíkulo anterior a sita, a bisa ku pa kaba ku korupshon, nos “mester kuminsá djariba.” Por ehèmpel, si un gobièrnu ta purba di kaba ku korupshon den kuerpo polisial i den duana pero ta tolerá funshonarionan korupto den puestonan haltu, e ta pèrdè konfiansa di su pueblo. Pero, den e mundu akí, asta e gobernante di mas onesto ta pekadó. Ta manera Beibel ta bisa: “No tin hende hustu riba tera ku kontinuamente ta hasi bon i nunka ta peka.”—Eklesiástes 7:20.

Hesus a rechasá e soborno di mas grandi den historia

SOLUSHON: Kontrali na hende imperfekto, Hesukristu, esun ku Dios a skohe pa ta Gobernante di Su Reino, no por kai den tentashon pa hasi malu. Hesus a demostrá esaki bon kla ora el a rechasá e soborno di mas grandi den historia: “tur e reinonan di mundu i nan gloria.” Esei ta loke Satanas, e gobernante di e mundu akí, a ofres’é a kambio di un akto di adorashon. (Mateo 4:8-10; Huan 14:30) Pero Hesus tabata determiná pa keda fiel na Dios. Asta na ora di su morto, ora nan tabata tortur’é, el a nenga di bebe un supstansia ku lo a aliviá su doló pero ku lo a strob’é di pensa kla. (Mateo 27:34) Sí, Hesus, kende awor ta den shelu, sin duda a duna prueba ku e ta perfektamente kualifiká pa ta Gobernante di e Reino di Dios.—Filipensenan 2:8-11.

3. STABILIDAT

PROBLEMA: Hopi pais ta tene elekshon kada tantu tempu. Nan ta hasi esaki pa duna hende chèns di usa nan derecho di vota pa, entre otro, saka funshonarionan korupto for di gobièrnu. Pero en realidat, asta den paisnan supuestamente desaroyá, hopi di e elekshon- i kampañanan akí ta pèstá ku korupshon. Algun hende riku ta sostené kampañanan polítiko, dunando por ehèmpel kontribushonnan generoso, pa nan por influensiá funshonarionan di e gobièrnu eksistente òf di esun entrante.

John Paul Stevens, hues i miembro di e Korte Supremo di Merka, a skirbi ku e tipo di influensia ei por pone hende ‘kuminsá duda den e legitimidat i kalidat di e gobièrnu i pèrdè konfiansa den dje.’ Pues, no ta nada straño ku hopi hende rònt mundu ta pensa ku partidonan polítiko ta e entidat di mas korupto ku ta eksistí.

SOLUSHON: Durante gobernashon di e Reino di Dios lo no tin korupshon, kampaña ni elekshon, pasobra e Reino di Dios ta un gobièrnu stabil ku lo dura pa semper. (Daniel 7:13, 14) Ademas, no ta hende ta vota pa skohe e Gobernante di e Reino akí. Ta Dios a skoh’é. Pues, e gobernante akí  no por ser remplasá. Sí, e Reino di Dios ta un gobièrnu stabil i tur loke ku e hasi semper lo ta na bienestar di su pueblo.

4. E LEINAN

E Reino di Dios ta un gobièrnu real ku ta goberná for di shelu

PROBLEMA: Na promé instante, kisas bo ta pensa ku mester pasa mas lei pa kaba ku korupshon. Pero, ekspertonan a ripará ku hopi biaha esaki ta krea mas oportunidat pa hende bira korupto. Ademas, ta kosta hopi plaka pa implementá leinan kontra korupshon, i tòg esaki no ta duna masha resultado.

SOLUSHON: E leinan di e Reino di Dios ta muchu mas superior ku esnan di hende. Por ehèmpel, en bes di traha un lista largu di regla, Hesus a duna su disipelnan e asina yamá Regla di Oro. El a bisa nan: “P’esei, tur loke boso ke pa hende hasi ku boso, boso tambe mester hasi ku nan.” (Mateo 7:12) E leinan di e Reino di Dios no solamente ta motivá un persona pa hasi loke ta bon sino tambe pa e hasi loke e ta hasi ku e motivashon korekto. Hesus a bisa: “Stima bo próhimo meskos ku bo mes.” (Mateo 22:39) I ta klaru ku Dios, kende por lesa kurason, por hasi sigur si su súpditonan ta kumpli ku su leinan.—1 Samuel 16:7.

5. MOTIVASHON

PROBLEMA: Golosidat i egoismo ta pone hende bira korupto. Hopi biaha, funshonarionan i siudadanonan ta bira korupto debí na e mal karakterístikanan akí. Den e kaso di e pakus grandi ku a basha abou na Seul ku e artíkulo anterior ta menshoná, funshonarionan di gobièrnu a aseptá plaka pasá bou di mesa for di kontratistanan ku tabata sa ku esaki lo a sali nan mas barata ku usa material di konstrukshon di kalidat i kumpli ku reglanan di siguridat.

Pues, pa kaba ku korupshon, mester siña hende kon pa vense mal karakterístikanan ku ta profundamente ankrá, manera golosidat i egoismo. Pero e gobièrnunan aktual no tin ni e deseo ni kapasidat pa introdusí tal programanan di edukashon.

 SOLUSHON: E Reino di Dios sí ta ataká e problema di korupshon na su rais. E Reino tin un programa edukashonal ku ta siña hende norma- i balornan haltu pa yuda nan vense mal karakterístika. * E programa akí ta yuda hende kambia nan aktitut i manera di pensa. (Efesionan 4:23) Nan ta siña kon pa vense golosidat i egoismo, keda satisfecho ku loke nan tin i mustra interes den otro hende.—Filipensenan 2:4; 1 Timoteo 6:6.

6. E SIUDADANONAN

PROBLEMA: Asta hende den e ambiente di mas sano i ku tin e mihó edukashon por skohe pa ta desonesto i korupto. Ekspertonan ta atmití ku esei ta e motibu pakiko gobièrnunan humano no por kaba ku korupshon. Tòg gobièrnunan ta spera ku nan por sikiera mengua korupshon i limitá e daño ku esaki ta kousa.

SOLUSHON: Un Tratado Kontra Korupshon ku Nashonnan Uní a emití ta bisa ku pa kombatí korupshon, gobièrnunan mester promové “integridat, onestidat i un sentido di responsabilidat.” Aunke esaki ta un bunita meta, e Reino di Dios ta hasi mas ku djis promové e bon kualidatnan akí. E ta rekerí pa su siudadanonan tin e kualidatnan akí. Beibel ta bisa ku “hende golos” i “gañadó” lo no risibí e Reino di Dios.—1 Korintionan 6:9-11; Revelashon 21:8.

Manera e promé kristiannan a demostrá, tur hende por siña kumpli ku e normanan moral haltu di e Reino di Dios. Ora ku un disipel ku yama Simon a ofresé e apòstelnan plaka pa e por a haña spiritu santu, nan a nenga esaki i a bis’é: “Arepentí di bo maldat.” Ora Simon a ripará ku loke el a hasi tabata malu, el a pidi e apòstelnan pa hasi orashon p’e pa yud’é vense su mal deseo.—Echonan 8:18-24.

ABO TAMBE POR BIRA SIUDADANO DI E REINO

Sea kual sea bo nashonalidat, abo tambe por bira siudadano di e Reino di Dios. (Echonan 10:34, 35) E programa di edukashon ku e Reino ta ofresé ta disponibel na tur parti di mundu i lo siña bo kiko ta Dios su rekisitonan. Gustosamente, Testigunan di Yehova lo ke mustra bo kon un kurso di Beibel ta bai; e kurso akí ta grátis i e lo tuma djis algun minüt pa siman. Lo bo siña, entre otro, tokante “e bon notisia di e Reino di Dios” i kon e Reino lo eliminá korupshon. (Lukas 4:43) Nos ta invitá bo pa tuma kontakto ku un Testigu den bo área òf bishitá nos website jw.org/pap..

Bo ta deseá un kurso di Beibel grátis na kas?

^ par. 8 Beibel ta bisa ku Dios su nòmber ta Yehova.

^ par. 22 Por ehèmpel, wak e artíkulo “Hende Por Ta Onesto den un Mundu Korupto?” den E Toren di Vigilansia di 1 di novèmber 2012.