Bai na kontenido

Bai na kontenido

 TÓPIKO PRINSIPAL | KIKO DIOS TA PENSA DI HUMAMENTU?

Kiko Dios Ta Pensa di Humamentu?

Kiko Dios Ta Pensa di Humamentu?

Naoko, kende a ser menshoná den e artíkulo anterior, ta konta kon el a logra stòp di huma: “Mi a logra kambia mi bida pasobra mi a siña e bèrdat tokante Dios su kualidatnan i propósito.” Nos por haña loke el a siña den Beibel. Aunke Beibel no ta menshoná e palabra tabako, e ta yuda nos komprondé sí kiko Dios ta pensa tokante humamentu. * E konosementu akí a duna hopi hende e motivashon ku nan tabatin mester pa resistí e gana di huma òf asta stòp. (2 Timoteo 3:16, 17) Laga nos konsiderá tres efekto dañino di humamentu i mira kiko Beibel ta bisa tokante nan.

HUMAMENTU TA KREA ADIKSHON

Tabako ta kontené nikotina, lokual ta un di e supstansianan di mas adiktivo ku ta eksistí. Nikotina por tin un efekto sea stimulante òf trankilisante. Kada biaha ku un hende hala huma aden, su kurpa ta hiba un dósis di nikotina masha lihé na su selebro. Pues, si e ta huma un promedio di un paki di sigaria pa dia, e ta inhalá mas o ménos 200 dósis di nikotina. Esei ta un dósis muchu mas haltu ku kualke otro droga, lokual ta hasi nikotina un supstansia sumamente adiktivo. Unabes ku un persona bira adikto na nikotina, si e no satisfasé su gana di huma, su kurpa ta drenta un ansha pa haña e supstansia akí.

“Boso ta esklabo di esun ku boso ta obedesé.”—Romanonan 6:16

Bo por bisa ku di bèrdat bo ta obedesé Dios si bo ta adikto na tabako?

Beibel ta yuda nos haña e punto di bista korekto tokante humamentu. E ta bisa: “Boso no sa ku si boso sigui presentá boso mes na un hende komo esklabo obediente, boso ta esklabo di esun ku boso ta obedesé?” (Romanonan 6:16) Ora un persona laga su gana di huma dominá su pensamentu i akshonnan, e ta bira un esklabo di e bisio degradante akí. Pero, Dios, kende su nòmber ta Yehova, ke pa nos ta liber no solamente di bisionan ku por kontaminá nos kurpa sino tambe di esnan ku por kousa daño na nos “spiritu,” esta, nos aktitut i manera di pensa. (Salmo 83:18; 2 Korintionan 7:1) Pues, segun ku un persona su apresio i rèspèt pa Yehova ta krese, e ta rekonosé ku Yehova meresé su máksimo esfuerso. E no por duna Yehova esei tanten ku e ta adikto na un hábito mortal. Ta ora e realisá esaki, e por haña e motivashon nesesario pa resistí mal deseo.

Olaf, kende ta biba na Alemania, a kuminsá huma tempu ku e tabatin 12 aña. Pero el a logra vense su adikshon na sigaria despues ku el a huma 16 aña largu. Olaf a pensa ku humamentu no ta peligroso, pero durante e añanan ku a pasa, su adikshon a bira inkontrolabel. El a bisa: “Un biaha ku mi sigarianan a kaba, mi a bira asina desesperá ku mi a piki tur e kabitunan di sigaria for di un asbak, koba e sobrá tabako for di nan i lora esakinan  den un pida korant. Ora mi korda so kiko mi a hasi, mi ta haña bèrgwensa.” Kon el a logra stòp di huma? Olaf ta bisa: “E faktor di mas importante tabata mi deseo di hasi Yehova kontentu. Yehova su amor pa humanidat i e speransa ku e ta ofresé hende a duna mi e forsa pa libra mi mes pa semper di e adikshon akí.”

HUMAMENTU TA MASHA DAÑINO

Segun e buki The Tobacco Atlas: “Ta sientífikamente probá ku humamentu di sigaria ta afektá kasi tur órgano den nos kurpa i ta hisa nos chèns di bira malu i muri.” Ta bon konosí ku humamentu ta kousa malesanan no-kontagioso manera kanser, problema ku kurason i ku pulmon. Pero segun e Organisashon Mundial di Salú, humamentu tambe ta un di e kousanan mas grandi di malesanan kontagioso manera tuberkulósis.

“Stima Yehova bo Dios ku henter bo kurason, ku henter bo alma i ku henter bo mente.”—Mateo 22:37

Bo ta mustra ku bo ta stima i respetá Dios si bo tin un bisio ku ta dañino pa bo kurpa?

Yehova ta siña nos den su Palabra kon nos tin ku mira nos bida, kurpa i mente. Su yu, Hesus, a enfatisá esaki ora el a bisa: “Stima Yehova bo Dios ku henter bo kurason, ku henter bo alma i ku henter bo mente.” (Mateo 22:37) Ta bisto anto ku Dios ke pa nos respetá nos kurpa i biba manera e ke pa nos biba. Segun ku nos ta konosé Yehova mihó i tambe su promesanan, nos ta siña apresiá i balorá tur loke el a hasi pa nos. Esaki ta motivá nos pa keda liber di tur loke por kontaminá nos kurpa.

Jayavanth, un dòkter na India, a huma 38 aña largu. El a bisa: “Mi a siña tokante e peligernan di humamentu den revistanan di medisina. Mi tabata sa ku e ta malu i mi a konsehá mi pashèntnan pa stòp di huma. Pero mi mes no por a stòp, maske mi a purba sinku òf seis biaha.” Kiko a yud’é stòp? E ta konta: “Mi a stòp di huma pasobra mi a kuminsá studia Beibel. Mi deseo pa agradá Yehova a duna mi e motivashon pa stòp di huma mesora.”

HUMAMENTU TA AFEKTÁ OTRO HENDE

Tantu e huma di kabitu di sigaria ku ta keda atras komo e huma ku humadó ta saka ta tóksiko. Ora otro hende hala e huma akí aden, nan por haña kanser i otro malesanan. Tur aña 600.000 hende, spesialmente hende muhé i mucha, ku no ta huma  mes, ta pèrdè nan bida. Segun un informe di e Organisashon Mundial di Salú, te na ora ku ta un tiki so di e huma akí hende hala aden, nan no ta skapa di e konsekuensianan.

“Stima bo próhimo meskos ku bo mes.”—Mateo 22:39

Bo ta mustra ku bo stima bo próhimo i bo famia si bo humamentu ta kousa daño na nan salú?

Segun Hesus, nos tin ku stima nos próhimo, esta, nos famia, amigunan i otro hende rònt di nos; ta amor pa Dios so ta mas importante ku esei. El a bisa: “Stima bo próhimo meskos ku bo mes.” (Mateo 22:39) Si nos tin un kustumber ku ta hasi daño na e hendenan rònt di nos, nos no ta mustra amor pa próhimo. Amor di kurason ta motivá nos pa sigui e konseho di Beibel: “Laga kada hende sigui buska, no su mes benefisio, sino esun di e otro persona.”—1 Korintionan 10:24.

Armen, ku ta biba na Armenia, ta kòrda: “Mi famia a roga mi pa mi no huma pasobra esei tabata afektá nan. Ma mi no kier a aseptá ku esei por tabatin un mal efekto riba nan.” E ta splika kiko a pon’é kambia su punto di bista: “Mi konosementu di Beibel i amor pa Yehova a yuda mi stòp di huma i aseptá ku di bèrdat esei tabata hasi daño tantu na ami komo na hende rònt di mi.”

UN DIA LO NO TIN HUMAMENTU MAS

Konosementu di Beibel a yuda Olaf, Jayavanth i Armen stòp ku nan bisio di huma ku tabata kousa daño tantu na nan mes komo na otro hende. Nan a logra stòp, no djis pasobra nan tabata sa ku humamentu ta malu sino pasobra nan a siña stima Yehova i kier a hasié kontentu. E teksto di 1 Huan 5:3 ta enfatisá kon importante e amor ei ta: “Amor pa Dios ta nifiká ku nos ta kumpli ku su mandamentunan; sinembargo, su mandamentunan no ta pisá.” No ta semper fásil pa sigui e prinsipionan di Beibel. Pero ora un hende ta stima Dios, no ta difísil pa obedes’é.

Yehova Dios ta yudando miónes di hende pa libra nan mes di adikshon na nikotina i keda liber di dje mediante un kampaña mundial di edukashon bíbliko. (1 Timoteo 2:3, 4) Pronto Yehova lo destruí e sistema komersial haragan akí ku ta sklabisá miónes di hende na tabako. Lo e hasi esaki pa medio di su Reino selestial ku Hesukristu komo Rei. Yehova lo kaba ku e epidemia mundial di humamentu pa semper i lo sòru pa tur hende obediente por tin un kurpa i mente sano atrobe.—Isaías 33:24; Revelashon 19:11, 15.

Si bo ta lucha pa stòp di huma, no entregá. Abo tambe por haña e motivashon pa stòp ora bo siña stima Yehova i komprondé kiko e ta pensa di humamentu. Si bo ta deseá, Testigunan di Yehova lo ta kontentu pa yuda bo siña i apliká prinsipionan di Beibel. Bo por ta sigur ku si bo ke pa Yehova yuda bo libra bo mes di adikshon na tabako, lo e duna bo e forsa nesesario pa logra esei.—Filipensenan 4:13.

^ par. 3 Den e seri di artíkulo akí humamentu ta referí na entre otro huma sigaria, sigá òf pipa. Pero e prinsipionan ku nos lo bai konsiderá ta apliká tambe na kou tabako, sneif tabako na puiru, usa sigaria elektróniko ku tin nikotina i tambe otro produktonan.