●○○ PROMÉ KÒMBERSASHON

Pregunta: Te ainda Beibel ta práktiko?

Teksto: 2Ti 3:16

Base pa Rebishita: Kiko ta e mensahe di Beibel?

○●○ PROMÉ REBISHITA

Pregunta: Kiko ta e mensahe di Beibel?

Teksto: Mat 6:10

Base pa Rebishita: Kiko e Reino di Dios lo hasi?

○○● DI DOS REBISHITA

Pregunta: Kiko e Reino di Dios lo hasi?

Teksto: Dan 2:44

Base pa Rebishita: Kon e tera lo ta e tempu ei?