Bai na kontenido

Bai na kontenido

Dikon Dios Ta Permití Sufrimentu?

Dikon Dios Ta Permití Sufrimentu?

Hopi hende ta puntra nan mes dikon mundu tin tantu odio i sufrimentu. Beibel tin kontesta satisfaktorio i konsolador.