Bai na kontenido

Bai na kontenido

KON NOS POR YUDA VENSE ODIO?

4 | Vense Odio ku Yudansa di Dios

4 | Vense Odio ku Yudansa di Dios

Loke Beibel Ta Bisa:

“Fruta di spiritu ta amor, goso, pas, pasenshi, amabilidat, bondat, fe, suavedat, dominio propio.”GALATIONAN 5:22, 23.

Kiko Esei Ta Nifiká?

Nos por vense odio ku Dios su yudansa. Spiritu santu por yuda nos kultivá kualidat ku kisas nunka nos lo por a kultivá riba nos mes. Pues, en bes di purba di vense odio riba nos mes, lo ta bon pa nos dependé riba e yudansa ku Dios ta duna nos. Si nos dependé riba Dios su yudansa, nos lo sinti meskos ku Apòstel Pablo, kende a bisa: “Pa tur kos mi tin forsa pa medio di esun ku ta duna mi poder.” (Filipensenan 4:13) E ora ei, nos tambe lo por bisa: “Mi yudansa ta bini for di [Yehova].”—Salmo 121:2.

Loke Bo Por Hasi:

“Yehova a transformá mi di un persona violento pa un persona pasífiko.”—WALDO

Hasi orashon na Yehova i rog’é pa su spiritu santu. (Lukas 11:13) Pidié pa yuda bo kultivá bon kualidat. Studia Beibel i enfoká riba e kualidatnan ku por yuda bo vense odio, manera amor, pas, pasenshi i dominio propio. Buska manera pa demostrá e kualidatnan ei den bo bida. I sera amistat ku hende ku tambe ta purba di kultivá e tipo di kualidatnan ei. E tipo di amigunan ei por “stimulá [bo] pa mustra amor i hasi bon obra.” —Hebreonan 10:24.