Bai na kontenido

Bai na kontenido

 KAPÍTULO 20

“Sabí di Kurason” i Tòg Humilde

“Sabí di Kurason” i Tòg Humilde

1-3. Pakiko nos por ta sigur ku Yehova ta humilde?

UN TATA kier siña su yu chikitu un lès importante, i e ta deseá pa esaki yega su kurason. Kon e mester hasié? E tin ku intimidá e mucha dor di para stret dilanti dje i papia na un manera severo kuné? Òf e tin ku sak na nivel di e mucha i papia ku un tono suave i agradabel kuné? Sin duda, un tata sabí i humilde lo opta pa e manera suave.

2 Ki klase di Tata Yehova ta? Arogante òf humilde? Severo òf suave? Yehova ta poseé un konosementu i sabiduria infinito. Pero bo no a ripará ku konosementu i inteligensia no nesesariamente ta hasi hende humilde? De echo, Beibel ta bisa ku “konosementu ta hasi arogante.” (1 Korintionan 3:19; 8:1) Pero Yehova, kende ta “sabí di kurason,” ta a la bes humilde. (Jòb 9:4) Esei no kier men ku e tin un posishon inferior ni ku e falta grandesa, sino ku e no ta arogante. Pakiko nò?

3 Yehova ta santu. P’esei e no tin arogansia, pasobra e kualidat ei ta mancha esun ku tiné. (Marko 7:20-22) Ademas, ripará kiko profeta Jeremias a bisa Yehova: “Sin falta bo alma [Yehova mes] lo kòrda i bùig abou riba mi.” * (Lamentashonnan 3:20, NW) Imaginá bo! Yehova, e Soberano di universo, tabata dispuesto pa “bùig abou,” òf baha na nivel di Jeremias, pa por atendé ku e hòmber imperfekto ei. (Salmo 113:7) Sí, Yehova ta humilde. Pero kiko e humildat ei ta  enserá? Kon e ta relashoná ku sabiduria? I pakiko e ta importante pa nos?

Kon Yehova Ta Demostrá Humildat

4, 5. (a) Kiko ta humildat, kon e ta ser manifestá, i pakiko nos no mester konfundié ku debilidat òf kobardia? (b) Kon Yehova a demostrá humildat den su trato ku David, i kon importante e kualidat aki ta pa nos?

4 Humildat ta ousensia di arogansia i orguyo. Komo un kualidat interno, di kurason, humildat ta manifestá su mes den karakterístikanan manera suavedat, pasenshi i un aktitut rasonabel. (Galationan 5:22, 23) Sin embargo, nos no mester konfundí e kualidatnan aki ku debilidat òf kobardia. No ta pasobra Yehova tin e karakterístikanan ei e no ta kapas pa ekspresá su indignashon hustu òf su poder pa destruí. Al kontrario, ta juist pa medio di su humildat i suavedat Yehova ta demostrá su forsa inmenso, su poder pa kontrolá su mes perfektamente. (Isaias 42:14) Pero kiko ta e relashon entre humildat i sabiduria? Un dikshonario bíbliko ta bisa: “Loke mas ta demostrá humildat . . . ta apnegashon,  i e ta un base esensial di tur sabiduria.” Pues, berdadero sabiduria no por eksistí sin humildat. Awor, kon e humildat di Yehova ta benefisiá nos?

Un tata sabí ta trata su yunan na un manera suave i humilde

5 Rei David a kanta na Yehova: “Bo a duna mi e eskudo di bo salbashon, i bo man drechi ta sostené mi, i bo gentilesa [“humildat,” NW] ta hasi mi grandi.” (Salmo 18:35) Básikamente, Yehova a baha den un sentido pa trata ku e hòmber imperfekto ei, i dun’é protekshon i sosten tur dia. David a realisá ku si no ta pasobra Yehova tabata dispuesto pa humiá Su mes den e manera aki, hamas lo e por a haña salbashon, te pa despues di tempu alkansá sierto grandesa komo rei. Realmente, kua di nos lo por tabatin speransa di haña salbashon si no ta pasobra Yehova ta humilde, dispuesto pa baha su mes pa trata nos komo un Tata suave i amoroso?

6, 7. (a) Pakiko Beibel no ta bisa nunka ku Yehova ta modesto? (b) Ki relashon tin entre suavedat i sabiduria, i ken ta pone e ehèmpel supremo den esaki?

6 Ta bon pa remarká ku tin un diferensia entre humildat i modestia. Modestia ta un bunita kualidat ku hende fiel ta kultivá, i meskos ku humildat, e ta ligá ku sabiduria. Por ehèmpel, Proverbionan 11:2 [NW] ta bisa: “Sabiduria ta ku esnan modesto.” Pero Beibel no ta bisa nunka ku Yehova ta modesto. Pakiko nò? Pasobra den konteksto di e Skritura, modestia ta indiká ku un persona ta konsiente di su limitashonnan. E Todopoderoso no tin limitashon, ku eksepshon di esnan ku e ta pone riba su mes pa motibu di su propio normanan hustu. (Marko 10:27; Tito 1:2) Ademas, komo e Haltísimo, e no ta supordiná na niun hende. Pues e konsepto di modestia simplemente no ta konta pa Yehova.

7 Esei no ta kita sí ku Yehova ta humilde i suave. E ta siña su sirbidónan ku suavedat ta un parti esensial di berdadero sabiduria. Su Palabra ta papia di e “suavedat di sabiduria.” *  (Santiago 3:13) Konsiderá e ehèmpel ku Yehova ta pone den esaki.

Yehova Ta Delegá i Ta Skucha Humildemente

8-10. (a) Pakiko ta remarkabel ku Yehova ta mustra ku e ta dispuesto pa delegá i skucha? (b) Kon e Todopoderoso a trata humildemente ku su angelnan?

8 Un prueba alentador di Yehova su humildat ta e echo ku e ta dispuesto pa delegá responsabilidat i pa skucha. Esei riba su mes kaba ta algu asombroso, pasobra Yehova no tin mester di ni yudansa ni konseho. (Isaias 40:13, 14; Romanonan 11:34, 35) Tòg, na vários kaminda Beibel ta mustra nos ku Yehova ta baha su mes hasiendo esaki.

9 Tuma por ehèmpel un suseso sobresaliente den e bida di Abraham. Na sierto okashon Abraham a haña tres bishitante ku en realidat tabata angel. Un di nan el a yama “Yehova” [NW] pasobra esaki a bini den e nòmber di Yehova i a aktua den Su nòmber. Ora e angel ei a papia i aktua, ta komo si fuera Yehova mes tabata papia i aktua. Via di e angel ei, Yehova a bisa Abraham ku El a tende un fuerte “klamor kontra Sodoma i Gomora.” Yehova a deklará: “Lo mi baha awor i wak si nan a hasi kompletamente segun e klamor ku a yega na mi; si no, lo mi haña sa.” (Génesis 18:3, 20, 21) Klaru ku esei no tabata kier men ku e Todopoderoso lo a “baha” personalmente. En bes di esei, Yehova a manda angelnan represent’é. (Génesis 19:1) Pakiko? Akaso Yehova mes, e Dios ku ta mira tur kos, no por a “haña sa” den ki estado e region ei tabata? Klaru ku sí. Pero en bes di esei, Yehova humildemente a opta pa duna e angelnan ei e tarea pa bai investigá e situashon i pa bishitá Lòt i su famia na Sodoma.

10 Yehova ta skucha tambe. Un biaha el a pidi su angelnan bini ku sugerensia riba kon pa kaba ku e rei malbado Akab. Yehova no tabatin mester di e yudansa ei. Tòg el a aseptá  e sugerensia di un sierto angel i a enkarg’é pa bai ehekutá loke el a sugerí. (1 Reinan 22:19-22) Esei no ta humildat?

11, 12. Kon Abraham a siña konosé e humildat di Yehova?

11 Yehova ta dispuesto pa skucha asta hende imperfekto ku ta deseá di ekspresá nan preokupashonnan. Por ehèmpel, ora Yehova a bisa Abraham di Su intenshon pa destruí Sodoma i Gomora, e hòmber fiel ei a keda babuká. E di: “Ta impensabel di bo parti” [NW]. Anto el a agregá: “E Hues di henter mundu lo no hasi hustisia?” Abraham a puntra Yehova si lo e spar e statnan si den nan tin 50 hende hustu. Yehova a garantisá Abraham ku sí. Pero Abraham a bolbe puntr’é meskos, bahando e kantidat na 45, despues na 40, i asina el a sigui. Apesar di kuantu garantia Yehova a dun’é, Abraham a persistí te ora e kantidat a yega 10. Podisé ainda Abraham no a komprondé kompletamente kuantu miserikòrdia Yehova tin. Sea komo sea, ku pasenshi i humildat Yehova a laga su amigu i sirbidó ekspresá su preokupashon den e manera aki.—Génesis 18:23-33.

12 Kuantu hende inteligente lo skucha ku asina tantu pasenshi na un persona ku ta hopi ménos sabí ku nan? * Asina humilde nos Dios ta. Durante e mesun kòmbersashon ei, Abraham a bin mira tambe ku Yehova “no ta rabia lihé.” (Eksodo 34:6) Tal bes el a realisá ku e no tabatin derechi di kuestioná e Haltísimo su manera di aktua, ya ku na dos okashon Abraham a roga Dios: “Señor, bo no ta rabia tòg si mi sigui insistí, nò?” (Génesis 18:30, 32, BPK) Klaru ku Yehova no a rabia. En bèrdat e tin e “suavedat di sabiduria.”

Yehova Ta Rasonabel

13. Kiko ta e nifikashon di e palabra “rasonabel” den Beibel, i pakiko e ta un bon deskripshon di Yehova?

13 E humildat di Yehova ta ser manifestá tambe den un  otro bunita kualidat: Yehova ta un Dios rasonabel. Lamentablemente, e kualidat aki ta hasi hopi falta den hende imperfekto. No solamente Yehova ta dispuesto pa skucha su kriaturanan inteligente, sino tambe e ta dispuesto pa sede ora no tin konflikto ku prinsipionan hustu. E palabra “rasonabel,” manera e ta pará den Beibel, ta nifiká literalmente “ku ta sede.” E kualidat aki tambe ta un karakterístika di sabiduria divino. Santiago 3:17 ta bisa: ‘E sabiduria di ariba ta rasonabel.’ Den ki sentido Yehova, ku su sabiduria infinito, ta rasonabel? Pa kuminsá, e ta adaptabel. Kòrda, su nòmber mes ta siña nos ku Yehova ta bira loke e mester bira pa kumpli ku su propósito. Esei no ta demostrá ku e ta un Dios adaptabel i rasonabel?

14, 15. Kiko Ezekiel su vishon di e garoshi selestial di Yehova ta siña nos tokante Yehova su organisashon den shelu, i ki diferensia tin entre esaki ku organisashonnan di mundu?

14 Tin un pasashi bíbliko masha interesante ku ta duna nos un idea kon adaptabel Yehova ta. Profeta Ezekiel a haña un vishon di Yehova su organisashon selestial di kriaturanan spiritual. El a mira un garoshi di un tamaño impreshonante, e “vehíkulo” di Yehova ku ta semper bou di su kontròl. Tabata masha interesante kon e ta move. Su wilnan gigante tabatin kuater banda i tabata yen di wowo ku a permití nan mira tur kos. Nan por a kambia di direkshon mesora, sin para òf bira bèk. I e garoshi gigante aki no tabatin nodi move pokopoko manera un vehíkulo pisá trahá pa man di hende. Nò, e por a move ku velosidat di werlek, i asta dal bògt di nobenta grado den kareda! (Ezekiel 1:1, 14-28) Sí, e organisashon di Yehova, meskos ku e Soberano todopoderoso ku ta dirigié, ta sumamente adaptabel, kapas pa reakshoná riba situashonnan ku ta kambia kontinuamente, i pa kumpli ku e nesesidatnan ku ta presentá.

15 Ta purba so hende por purba imitá e kapasidat perfekto ku e organisashon di Dios tin pa adaptá. Kuantu biaha nos no ta mira kon rígido i irasonabel tantu hende mes komo  nan organisashonnan ta? Nan ta leu di ta adaptabel i fleksibel. Pa ilustrá: Kisas bo ta keda impreshoná ku e tamaño i potensia di un supertènker òf un trein di karga. Pero nan por reakshoná riba kambio repentino di sirkunstansia? Un trein di karga ku haña su mes diripiente ku un opstákulo riba rail lo no por para mesora, i no papia mes di hala for di su kaminda. Te na ora mes ku un trein pisá di karga kuminsá brek, ainda e ta sigui kore un dos kilometer mas promé ku e para ketu! Meskos tambe, despues ku un supertènker paga su motornan, e por sigui drif bai dilanti un ocho kilometer mas. Asta ora e hinka su motornan den ‘reverse,’ ainda e tènker lo sigui move un tres kilometer mas! E organisashonnan rígido i irasonabel di hende ta meskos. Pa orguyo, hopi bes hende ta nenga di adaptá na kambio den nesesidatnan i sirkunstansianan. Aktitut rígido a pone empresanan bati bankrut i kousa kaida di gobièrnunan. (Proverbionan 16:18) Ki kontentu nos por ta ku ni Yehova ni su organisashon no ta asina!

Kon Yehova Ta Demostrá Ku e Ta Rasonabel

16. Kon Yehova a mustra ku e ta rasonabel ora el a trata ku Lòt promé ku e destrukshon di Sodoma i Gomora?

16 Pensa atrobe riba e destrukshon di Sodoma i Gomora. Lòt i su famia a risibí instrukshon spesífiko di e angel di Yehova: “Hui bai na e serunan.” Sin embargo, Lòt no a sinti muchu pa e idea aki. “Ai nò, mi señornan!” el a roga. Lòt tabata konvensí ku lo el a muri si e tabatin ku hui bai n’e serunan. P’esei el a supliká si e ku su famia lo por a hui bai na un stat den serkania ku yama Zoar. Ma Yehova tabatin intenshon di destruí e stat ei. Ademas, e temornan di Lòt no tabatin base. No tabatin nada ku por a stroba Yehova di protehá Lòt su bida den e serunan! Tòg Yehova a skucha Lòt su súplikanan i a spar Zoar. E angel a bisa Lòt: “Mira, mi ta konsedé bo e súplika aki tambe.” (Génesis 19:17-22) Esei no tabata rasonabel di parti di Yehova?

17, 18. Ora di trata ku e ninivitanan, kon Yehova a mustra ku e ta rasonabel?

 17 Tambe Yehova ta reakshoná riba repentimentu sinsero, i semper e ta aktua ku miserikòrdia i hustisia. Tuma por ehèmpel loke a sosodé ora el a manda profeta Jonas n’e stat malbado i violento di Nínive. Ora Jonas a marcha dor di e kayanan di Nínive, e mensahe inspirá ku el a proklamá tabata masha simpel: E stat poderoso lo a wòrdu destruí den 40 dia. Sin embargo, e sirkunstansianan a kambia drástikamente. E ninivitanan a repentí!—Jonas, kapítulo 3.

18 Nos por siña hopi for di e manera ku Yehova a reakshoná, i kompará esaki ku e manera ku Jonas a reakshoná riba e kambio di sirkunstansianan aki. N’e okashon ei, Yehova a adaptá su mes dor di bira un Pordonadó di piká en bes di “un guerero.” * (Eksodo 15:3) Jonas, di otro banda, tabata infleksibel i hopi ménos miserikòrdioso. En bes di reflehá e aktitut rasonabel di Yehova, el a reakshoná mas manera e trein di karga òf e supertènker menshoná anteriormente. Ta destrukshon el a proklamá, wèl ta destrukshon mester a tuma lugá! Pero ku pasenshi Yehova a siña su profeta impasiente un lès memorabel tokante ser rasonabel i mustra miserikòrdia.—Jonas, kapítulo 4.

Yehova ta rasonabel i ta komprondé nos limitashonnan

19. (a) Pakiko nos por ta sigur ku Yehova ta rasonabel den loke e ta ferwagt di nos? (b) Kon Proverbionan 19:17 ta mustra ku Yehova ta un Shon òf Doño ku ta ‘bon i rasonabel,’ i tambe profundamente humilde?

19 Por último, Yehova ta rasonabel den loke e ta spera di nos. Rei David a bisa: “E sa di kiko nos ta trahá; e ta kòrda ku ta stòf nos ta.” (Salmo 103:14) Yehova ta komprondé nos limitashonnan i nos imperfekshonnan mihó ku nos mes. E no ta ferwagt di nos mas di loke nos por hasi. Beibel ta hasi  un kontraste entre e shonnan ku ta “bon i suave [“rasonabel,” NW]” i esnan ku ta “trabahoso” i difísil pa komplasé. (1 Pedro 2:18) Ki tipo di Shon òf Doño Yehova ta? Ripará kiko Proverbionan 19:17 ta bisa: “Esun ku tene miserikòrdia di un hende pober ta fia SEÑOR.” Opviamente, ta un shon ku ta bon i rasonabel so lo tuma nota di tur akto di bondat i miserikòrdia na fabor di hende pober. Es mas, e teksto aki ta indiká ku den un sentido e Kreadó di universo ta haña ku e tin un debe ku hende insignifikante ku ta hasi tal obranan di miserikòrdia! Esaki ta e forma mas profundo di humildat.

20. Ki siguransa nos tin ku Yehova ta tende i tambe kontestá nos orashonnan?

20 Yehova ta mes suave i rasonabel den su trato ku su sirbidónan awe. Ora nos ta hasi orashon ku fe, e ta skucha. I no ta pasobra e no ta manda angel mensahero pa papia ku nos, nos mester konkluí ku e no ta kontestá nos orashonnan. Kòrda ku ora apòstel Pablo a pidi su rumannan “hasi orashon” pa el a wòrdu librá for di prizon, el a agregá: “Pa mi por wòrdu debolbé na boso mas lihé.” (Hebreonan 13:18, 19) Pues nos orashonnan lo por ègt impulsá Yehova na hasi algu ku di otro manera lo e no a hasi!—Santiago 5:16.

21. Yehova su humildat no mag laga nos yega na ki konklushon, pero kiko nos mester rekonosé tokante dje?

 21 Klaru ku niun di e manifestashonnan aki di Yehova su humildat—su suavedat, su disponibilidat pa skucha, su pasenshi, su aktitut rasonabel—no ta nifiká ku Yehova no ta tene kuenta ku su prinsipionan hustu. Kisas miembronan di klero di kristiandat ta pensa ku nan ta rasonabel ora nan ta kishikí orea di nan tounan dor di suak e normanan moral di Yehova. (2 Timoteo 4:3) Pero e tendensia humano pa pone Yehova su normanan un banda ora ta kumbiní, no tin nada di haber ku Su karakter rasonabel. Yehova ta santu; hamas lo e violá su normanan hustu. (Levítiko 11:44) Wèl, laga nos stima Yehova su karakter rasonabel pa loke e ta: un prueba di su humildat. Ora bo pensa ku Yehova Dios, e Ser di mas sabí den universo, ta destaká tambe pa su humildat, esei no ta hasi bo sumamente kontentu? Ta un plaser pa hala serka e Dios asombroso aki, ku ta a la bes suave, yen di pasenshi i rasonabel!

^ par. 3 E eskribanan, òf soferim, di antigwedat, a kambia e versíkulo aki pa indiká ku ta Jeremias, i no Yehova, ta esun ku a bùig abou. Aparentemente nan a haña ku no ta apropiá pa bisa ku ta Dios a hasi tal akto di humildat. Dor di e kambio ei, hopi tradukshon no ta reflehá e berdadero sentido di e bunita pasashi aki. Pero The New English Bible sí a hasi un tradukshon eksakto di loke Jeremias a bisa Dios: “Kòrda, o kòrda, i bùig te serka mi.”

^ par. 7 Otro vershonnan ta bisa “e humildat ku sabiduria ta duna” i “e suavedat ku ta karakterístika di sabiduria.”

^ par. 12 Ta interesante pa nota e kontraste ku Beibel ta hasi entre hende ku tin pasenshi i hende sobèrbè. (Eklesiastés 7:8) E pasenshi di Yehova ta otro prueba di su humildat.—2 Pedro 3:9.

^ par. 18 Salmo 86:5 ta bisa ku Yehova ta “bon, i kla pa pordoná.” Ora e salmo ei a ser tradusí na griego, e ekspreshon “kla pa pordoná” a ser tradusí komo e·pi·ei·kés, òf “rasonabel.”