Onlad karga

Ibabangat na Saray Tasi nen Jehova Iray Atateng tan Ananak Pian Naprotektaan Ira ed Seksual ya Panag-abuso

Ibabangat na Saray Tasi nen Jehova Iray Atateng tan Ananak Pian Naprotektaan Ira ed Seksual ya Panag-abuso

Igaganggan na Biblia iray atateng ya aroen, igiya, tan protektaan da ray ananak da tan ipasen da ran regalo na Dios. (Salmo 127:3; Proverbio 1:8; Efeso 6:1-4) Kaukolan ya protektaan na saray atateng iray ananak da ed dakel ya peligro, singa say seksual ya panag-abuso.

Saray Tasi nen Jehova et pigaran dekada lan mangipa-publish tan mangibubunog na impormasyon ya ontutulong pian nawalaan na maong a relasyon iray pamilya. Angi-publish met ira na saray artikulo ya makatulong ed atateng pian naprotektaan iray ananak da ed seksual ya panag-abuso tan nibangat iray ananak da nipaakar ed saray manag-abuso. Akalista dia iray pigaran artikulo ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova ya nankarga na saray espisipikon panangigiya nipaakar ed saratan. Imanoen so karakel na kopya tan lenguahe ya ni-publish iratan ya artikulo. *

 • Title: Insesto—Ang Inililihim na Krimen

  • Publikasyon: Hulyo 8, 1981 ya isyu na Gumising!

  • Karakel na kopya: 7,800,000

  • Karakel na lenguahe: 34

 • Title: Tulong Para sa mga Biktima ng Insesto

  • Publikasyon: Abril 1, 1984 ya isyu na Ang Bantayan

  • Karakel na kopya: 10,050,000

  • Karakel na lenguahe: 102

 • Saray Title: Pang-aabuso sa Bata—Masamang Panaginip ng Bawat Ina; Pang-aabuso sa Bata—‘Sino ang Gagawa ng Ganiyang Bagay?’; Pang-aabuso sa Bata—Maaari Ninyong Pangalagaan ang Inyong Anak

  • Publikasyon: Hunyo 22, 1985 ya isyu na Gumising!

  • Karakel na kopya: 9,800,000

  • Karakel na lenguahe: 54

 • Saray Title: Ang Walang Malay na mga Biktima ng Pag-abuso sa Bata; Ang Lihim na mga Sugat ng Damdamin na Likha ng Pag-abuso sa Bata

  • Publikasyon: Oktubre 8, 1991 ya isyu na Gumising!

  • Karakel na kopya: 12,980,000

  • Karakel na lenguahe: 64

 • Saray Title: Ang Inyong Anak ay Nanganganib!; Paano Natin Maiingatan ang Ating mga Anak?; Pag-iingat sa Tahanan

  • Publikasyon: Oktubre 8, 1993 ya isyu na Gumising!

  • Karakel na kopya: 13,240,000

  • Karakel na lenguahe: 67

 • Title: Protektahan ang Inyong Anak

  • Publikasyon: Public Service Announcement Video Number 4, ya im-publish nen 2002

  • Karakel na lenguahe: 2

 • Title: No Panon ya Aprotektaan si Jesus

 • Saray Title: Isang Panganib na Ikinababahala ng Bawat Magulang; Paano Mapoprotektahan ang Inyong mga Anak?; Gawing Kanlungan ang Inyong Pamilya

  • Publikasyon: Oktubre 2007 ya isyu na Gumising!

  • Karakel na kopya: 34,267,000

  • Karakel na lenguahe: 81

 • Saray Title: Paano Ko Mapoprotektahan ang Sarili Ko sa Seksuwal na Pang-aabuso?; Tanong ng mga Magulang: Dapat Ko Bang Ipakipag-usap sa Anak Ko ang Sex?

  • Publikasyon: Kapitulo 32 tan apendise na libron Ang mga Tanong ng mga Kabataan—Mga Sagot na Lumulutas, Tomo 1, ya im-publish nen 2011

  • Karakel na kopya: 18,381,635

  • Karakel na lenguahe: 65

 • Title: Panon ya Nibangat na Atateng so Ananak Da Nipaakar ed Sex?

  • Publikasyon: Website ya jw.org; artikulon im-publish nen Setyembre 5, 2013

  • Karakel na lenguahe: 64

Tuloytuloy nin ibangat na Saray Tasi nen Jehova iray atateng tan ananak pian ag-ira nabiktima na saray manag-abuso.

^ par. 3 Saray petsa na isyu et imbase ed Tagalog tan Pangasinan iran edisyon.