Onlad karga

Antoy Niiter na Kingdom Hall Para ed Komunidad Yo?

Antoy Niiter na Kingdom Hall Para ed Komunidad Yo?

Masulok lan sanlasus a taon ya Saray Tasi nen Jehova et mandedesinyo tan mangipapaalagey na saray pasen ya uusaren da parad panagdayew. Kasin wala ed lugar yo iyan bilding a tatawagen ya Kingdom Hall? Panon ya minabang so komunidad yo ed saray Kingdom Hall?

Flowery Branch, Georgia, U.S.A.

“Sakey ya Marakdakep a Regalo Parad Komunidad”

Saray Kingdom Hall et denisinyo ya mangarum na dakep ed komunidad. “Say goal mi et pian gawaen ya sakey ed saray sankarakepan tan presentablin bilding ed komunidad so kada Kingdom Hall,” so imbaga nen Jason, a kaiban ontutulong ed panag-organisa na panagpaalagey na saray Kingdom Hall diad United States. Onia ni inyarum na sakey ya Tasin architect ya kaiba a mandedesinyo: “Labay min magmaliw ya makapaliket a regalo ed komunidad so asumpal ya proyekto tan mangarum itan na dakep ed lugar.”

Saray mankikimey ed panagpaalagey na Kingdom Hall et Saray Tasi nen Jehova tan labalabay day mangipaalagey na saray bilding ya walaay atagey a kalidad. Say dunong da ed panagpaalagey et naiimano na arum. Singa bilang, diad agano nin proyekto ed Richmond, Texas, U.S.A., imbaga na sakey ya inspektor na saray bilding diman ya say atep na Kingdom Hall so sankaabigan lan atep ya anengneng to. Diad isla na Jamaica, impila na sakey ya inspektor na bilding so grupo na saray balon inspektor pian ombisita ed sakey ya Kingdom Hall ya peles nin ipapaalagey, tan oniay imbaga to ed sikara: “Agkayo mapaga ed sarayan totoo. Talagan tutumboken da iray plano, tan mas maong ni ingen so kalidad na gagawaen dan bilding nen say kaukolan ya tumboken ed lugar tayo.” Oniay imbaga na sakey nin inspektor na bilding ed syudad na Florida, U.S.A.: “Asalik lay nan-inspeksion na saray ospital tan angkabaleg iran proyekto na gobierno, balet aliwa iran onia ka-organisado. Marundunong kayon mantrabaho.”

Concession, Zimbabwe

Makakatulong ed Komunidad

Saray pantitipon ed Kingdom Hall et makakatulong ed saray onaatendi pian naparakep so bilay da. Natutulongan ira ya magmaliw a maong ya ama, ina, tan ananak. Oniay imbaga nen Rod, sakey ed saray mandedesinyo na saray Kingdom Hall: “Diad kada Kingdom Hall, ibabangat iray onaatendi ya nawalaay atagey ya estandarte ed moral, kanian minanabang so komunidad.” Inyarum to ni: “Saya so pasen ya pakaromogan mo na tulong no naproproblema ka. Naliknam ya welcome ka tan makaaro iray totoo dia. Minabang so amin ya mankaukolan na ligliwa tan tulong ya mas nakabat so Dios.”

Iisipen na saray onaatendi ed Kingdom Hall so pankaabigan na saray totoo ed lugar da, tan no walay trahedya et tampol iran ontutulong. Singa bilang, nen 2016, dinmalan so maksil a bagyo ya Matthew diad Bahamas. Kayari na bagyo, inapiger na Saray Tasi nen Jehova so 254 ya abung. Si Violet, ya manedad na 80, tan adelap so abung to, et inmasingger ed saray Tasi ya manggagawa na relief work. Imbaga ton bayaran to ra ed antokaman ya nitulong da. Balet, ag-iran balot angawat na kuarta, tan siansia nin inapiger day atep na abung nen Violet pian ag-manterter no uran. Angikabit met iray balon dry wall diad gubida na abung to. Kayari dan nanapiger, nilalakap nen Violet so amin ya kaiba ed saman ya grupo tan aminpigapigan akisalamat ed sikara tan imbaga to: “Talagan totoo kayoy Dios!”

Bad Oeynhausen, North Rhine-Westphalia, Germany

‘Malikeliket Kami ya Walad Komunidad Mi so Kingdom Hall’

Pian napansiansia so balibalin kondisyon na saray Kingdom Hall, walay inorganisa na Saray Tasi nen Jehova ya uksoyan pian ipasal iray membro na kongregasyon ed panmintina na Kingdom Hall da. Balibali agawaan na saya. Singa bilang, diad melag a komunidad ed Arizona, inimbitaan so sakey a bii ya onatendi ed Kingdom Hall tan inawat to itan. Naimano to ya namimintina ya maong so Kingdom Hall tan mandinayew nen naamtaan to so uksoyan ed panagmintina, ya satan et tutumboken na Saray Tasi nen Jehova pian mas naparakep so bilding ya maong ni kondisyon to. Sayan bii et sakey a managsulat na dyaryo na baley, tan ag-abayag, kaiba ed saray report ya nabasa ed dyaryo so nipaakar ed namimintinan maong ya Kingdom Hall. Oniay nabasa ed konklusyon na artikulo: “Malikeliket kami ya . . . walad komunidad mi so Kingdom Hall.”

Wala ray naanap mon Kingdom Hall diad interon mundo. Malikeliket kami ya imbitaan ka. Seguradon naliknam ya welcome ka.