Onlad karga

Libren Audio Recording na Biblia ya Nilasus so Managbasa

Libren Audio Recording na Biblia ya Nilasus so Managbasa

“Balibali, pan-imadyinen to ka, tan mapuersa.”

“Gawaen ton mabilabilay so panagbasa ed Biblia.”

“Eksayting! Saray abayag ko lan narerengel ya istoryad Biblia et mas tudtua ed siak natan.”

Ontan iray mabetbet ya komento na saray akarengel la ed audio recording na libro na Biblia ya Mateo, ya available lad lenguahen English diad jw.org.

Saray Tasi nen Jehova et ginmapon nanggawa na unonan audio recording na Biblia nen 1978. Asabi panaon, saray audio recording na saman ya edisyon na Biblia, diad intero o kabiangan, et im-publish ed 20 lenguahe.

Lapud in-release so revised edition na New World Translation nen 2013, kaukolan ya manggawa na saray balon recording. Balet aliwan singa saramay datin audio recording, ya talora labat so inusar ya managbasa, saray balon audio recording et mangusar na nanduruman boses parad kada sakey ed masulok ya 1,000 karakter na Biblia.

Mas naimadyin na saray ondedengel iray istorya ed Biblia lapud dakel so inusar ya managbasa. Sarayan recording et aliwan dramatikon panagbasa ed Biblia, ta anggapoy sound effects tan musika, balet siansia nin gawaen ton tudtua iray agawa.

Say sakey ya proyekton mangusar na dakel ya managbasa et kaukolan ya iplanon maong. Unona, kaukolan ya amtaen no siopay mansasalita, say kabaliksan na ibabaga to, tan no antoy emosyon ya nepeg ya ipasabi. Alimbawa, no apostol so mansasalita balet agmalinew ed Biblia no siopan talaga iman, siopay usaren ya boses? No singa manduaruwa, nayarin boses nen Tomas so usaren, balet no pabiglabigla, nayarin say boses nen Pedro.

Ikokonsidera met so edad. No say mansasalita et si apostol Juan ya kabataan, kaukolan so ugaw ya boses; balet no si apostol Juan ya masiken, say inusar et matatken ya boses.

Ontan met, kaukolan iray maong ya managbasa. Say maslak ya apili et saray manlilingkor ed branch office na Saray Tasi nen Jehova diad United States. Wala ray ginawan audition, tan kinerew ed saray nan-audition ya manbasa na parapo ed magasin ya Awake! Wala met iray binasa da ed Biblia ya mangipapanengneng na nanduruman emosyon a singa say pasnok, ermen, liket, odino pakadismaya. Lapud sarayan audition, anengneng iray abilidad na saray managbasa tan naamtaan no iner nayarin usaren so boses da.

No naikdan lay asainmin iray managbasa, onla ran manrekord ed saray recording studio ed Brooklyn, Patterson, o diad Wallkill. Walay coach pian naseguro no dugay tonada na boses da. Say coach tan managbasa et parehon manguusar na script, ya nankargay instruksion no iner ontunda tan no antoy idanet. Saray recording na datin edisyon na New World Translation et uusaren met na coach a pinagka-giya to.

Wala ray gagawaen ya pan-edit legan na panagrekord. Tan pian napapaway so sankarakepan ya recording, no maminsan et kaukolan ya tuopen itan na manag-edit, ya mangala na saray salita ed saray pigaran inrekord.

Agni amta no kapigan nakompleto so recording na interon 2013 revised edition na New World Translation. Pero no walay nasumpal ya libro, i-upload itan ed jw.org, tan walay iyan ya icon na audio diad abay na libro na Biblia ed kawalaan na “Books of the Bible.”