Onlad karga

Man-request na Libren Panaral na Biblia

Labay mon naaruman so antam ed Biblia? No on, dugaruga so libren panagbangat mi parad saray malabay a manaral na Biblia diad abung da. Nai-request moy manaral na Biblia no ebatan moy form ed leksab.