Onlad karga

Akin ya Aralen so Biblia?—Andukey a Bersion

Akin ya Aralen so Biblia?—Andukey a Bersion

Amtaen no panon kan natulongan na Biblia ya ebatan iray importantin tepet ed bilay.