SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Taiwan

Masulok ya 100 ya Tasi nen Jehova so linma dia pian manlingkor ed saray lugar ya baleg so pankaukolan parad saray manangipalapag na Panarian. Amtaen iray eksperiensya da tan no anto ray akatulong ed sikara.