Saray Tasi nen Jehova Diad Interon Mundo

Kazakhstan

ONLIING!

Ombisita Tayod Kazakhstan

Saray Kazakh nensaman et kaslakan ya onaalis-alis na ayaman tan manaayam irad yurt. Panon ya nanengneng ed modernon bilay da so tradisyon na inmuunan atateng da?