Onlad karga

Kasin Iisipen na Saray Tasi nen Jehova ya Sikara Labat so Nilaban?

Kasin Iisipen na Saray Tasi nen Jehova ya Sikara Labat so Nilaban?

Andi. Dakel ya nambilay nensaman ya aliwan Tasi nen Jehova so naikdan na pankanawnawan nilaban. Ipapaliwawa na Biblia ya diad balon mundo ya insipan na Dios et “wala so kioli na saray matunong tan saray agmatunong.” (Gawa 24:15) Ontan met, dakel ya totoo natan so nayarin onggapo ni labat ya manlingkor ed Dios, anggan sikara et nilaban met. Balet, aliwan sikami so mangibaga no siopa ray nilaban tan agnilaban. Si Jesus labat so naikdan na autoridad a manggawad satan.—Juan 5:22, 27.