Onlad karga

Akin et Pupulongan ni na Saray Tasi nen Jehova Iray Totoon Wala lay Relihyon Da?

Akin et Pupulongan ni na Saray Tasi nen Jehova Iray Totoon Wala lay Relihyon Da?

Naimano min labalabay na dakel a totoon pantongtongan iray topic ed Biblia anggano wala lay relihyon da. Siempre, rerespetoen mi kanepegan na sakey ya toon nawalaay relihyon ya dumad sikami, tan agmi ipipilit so mensahe mi ed arum.

No mitotongtong kami nipaakar ed relihyon, uunoren mi ’may simbawa na Biblia ya gawaen itan ya walay “inkaulimek tan aralem a respeto.” (1 Pedro 3:15) Iilaloan mi lan wala ray agmangawat ed mensahen ipapasabi mi. (Mateo 10:14) Balet agmi nibaga no antoy magmaliw ya reaksion na totoo anggad agmi ra nakatongtong. Naimano mi met ya manguumay situasyon na totoo.

Singa bilang, no maminsan et nayarin busy ira, balet ta diad arum a panaon et labay day mitongtong. Nayarin walay onsabin problema odino situasyon ya kaukolan dan arapen kanian magmaliw iran interesadod mensahe na Biblia. Kanian gagawaen mi anggaay nayarian min pawilen iray totoo.