Onlad karga

Anto tay Panag-aral na Biblia ya Iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova?

Anto tay Panag-aral na Biblia ya Iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova?

 Panon ya gagawaen so panag-aral?

 Walay personal ya manbangat ed sika pian nakabisadom so Biblia ed nanduruman topic. Diad sayan interactive ya panag-aral na Biblia panamegley na Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan! epektibom ya naaralan so mensahe na Biblia tan no panon itan ya makatulong ed sika. Bantayan iyan video pian mas natalosan mo.

 Wala kasi bayar na panaral?

 Anggapo. Uunoren mi may ganggan nen Jesus ed saray disipulo to ya: “Inawat yon anggapoy bayar, iter yon anggapoy bayar.” (Mateo 10:8) Anggapoy sueldo na saray manbabangat, tan anggapo met so bayar no labay moy makaawat na Biblia odino kopya na Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!

 Panon kabayag so panaral?

 Walay 60 ya leksion pian nakompleto so panaral. Akadepende ed sika no panon kapeles mon nasumpal irayan leksion, balet dakel so estudyante ya labay dan sumpalen so sakey a leksion o pigaran leksion ed kada simba.

 Panon ak ya onggapo?

  1.  1. Ebatan so online form. Usaren mi labat so impormasyon ya iter mo pian nakontak mi ka base ed request mo.

  2.  2. Kontaken ka na manbangat ed sika. Ipaliwawa na manbangat ed sika no anto ray nailaloan mo ed interactive ya panaral moy Biblia tan ebatan toy antokaman ya tepet mo.

  3.  3. Pantongtongan yo na samay manbangat ed sika no panon kayon manaral. Sarag yoy manaral diad personal, diad telepono, video call, sulat, odino email. Kaslakan et sabien toy sakey oras so kada panaral, pero nayari met ya patikeyen o padukeyen depende ed eskedyul mo.

 Sarag ton salien ko ni sakey ya sesyon?

 On. Man-fill out ka na online form pian nasalim itan. No nakontak ka la na manbangat ed sika, ibagam ed sikato ya labay mon salien ni labat so panag-aral pian naamtaan mo no talagan labay mo itan. Usaren to so brosyur ya Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan! ya walaan na taloran leksion bilang introduksion, pian natulongan kan nanengneng no kasin nagustoan moy manaral.

 No manpaiyaral ak na Biblia, kasin piliten ak ya magmaliw a Tasi nen Jehova na manbangat ed siak?

 Andi. Labalabay na saray Tasi nen Jehova ya bangatan iray totoo nipaakar ed Biblia, balet agmin balot pipiliten so anggan siopa ya milad relihyon mi. Imbes, marespeto min ipapaamta so ibabaga na Biblia tan bibidbiren mi ya kada too et walay karapatan ton manpili no antoy panisiaan to.—1 Pedro 3:15.

 Sarag ko kasin usaren so mismon Bibliak?

 On, sarag mon usaren so anggan anton patalos na Biblia ya labay mo. Labalabay min usaren so malinew tan susto ya Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan, pero natatalosan mi ya wala ray totoon mas labay dan usaren so patalos ya apasalan da la.

 Nayari kasi mangitagar na milad panag-aral?

 On. Sarag mon ipila so interon pamilyam odino anggan siopan kaarom ya labay mon imbitaan.

 Panon to no nampaiyaral ak lad saray Tasi nen Jehova nensaman? Sarag to ni kasi manpaiyaral lamet?

 On. Diad tua, ompan mas na-enjoy mo yay balon paraan na panag-aral natan nen samay dati ta inuman iya pian mas ombagay ed pankaukolan na saray totoo natan. Mas dakel so litrato tan video, tan mas interactive iya nen saramay datin paraan na panag-aral na Biblia.

 Wala kasi niyopresi yon paraan na panaral na Biblia ya anggapoy personal ya manbangat?

 On. Kaslakan ya estudyante et mas makakaaral ya maong no walay manbabangat ed sikara, pero wala ra met so mas labay day manaral ya bukor diad gapo. Nanengneng diad pahina ya Tulong ed Panaral na Biblia iray libren uusaren ya makatulong ed sika ed panaral moy Biblia. Niay pigara ed saray uusaren ya makatulong ed sika:

  •   Online Bible Study Lessons. a Naebatan ed sarayan interactive ya leksion so arum ed saray sankaimportantian ya tepet, singa say: Siopa so Dios? Akin ya walay kairapan tan kaugsan? Onsabi ni kasi panaon ya ekalen na Dios so paniirap?

  •   Video Base ed Biblia. Ipapaliwawa na sarayan antikey ya video iray importantin bangat na Biblia.

  •   Ebat ed Saray Tepet ed Biblia. Ebatan na sarayan artikulo iray dakdakel tan nanduruman tepet ed Biblia.

  •   Paliwawa na Saray Teksto na Biblia. Diskobrien no anton talagay labay ya ibaga na kabkabat iran bersikulo tan balikas ed Biblia.

a Ag-available so online lesson ed Pangasinan, pero wala itan ed arum ya lenguahe.