Onlad karga

Panon ya Ipapasen na Saray Tasi nen Jehova so Edukasyon?

Panon ya Ipapasen na Saray Tasi nen Jehova so Edukasyon?

Say pangipapasen mi ed edukasyon et base ed saray prinsipyo ya walad Biblia. Uusaren na kada Tasi so nipasal ed Biblia ya konsiensia to pian niyaplika iray prinsipyo ya singa sarayay walad leksab. *

 Importante so edukasyon

Makatulong so edukasyon pian niwalad sakey a too so “makanan karunongan tan say abilidad a mannonot,” tan ibabaga na Biblia ya balibali irayan kualidad. (Proverbio 2:10, 11; 3:21, 22) Sakey ni, imbaga nen Jesus ed saray papatumbok to ya nepeg dan ibangat ed arum iray ganggan to. (Mateo 28:19, 20) Kanian papakiwasen tan tutulongan mi ray membro mi ya nawalaan na edukasyon—pian marunong iran manbasa, mansulat, tan mitongtong, * tan pian walay ideya ra ed nanduruman kultura tan relihyon.—1 Corinto 9:20-22; 1 Timoteo 4:13.

Amta met na gobierno ya importante so edukasyon kanian kaslakan et gagawaen dan requirement ya nasumpal so sakey ed elementarya tan haiskul. Uunoren mi iray ontan ya ley na gobierno lapud ingganggan na Dios: “Manpasakop komon so balang too ed saray atagey ya autoridad,” o gobierno. (Roma 13:1) Kanian ibabaga mid saray ananak mi ya seetan day manaral tan gawaen day sankaabigan da ed eskuelaan. * Singa ibabaga na Biblia: “Antokaman so gagawaen yo, gawa yon mabolbolus, a singa kayo manlilingkur ed Katawan, aliwa labat a diad totoo.”—Colosas 3:23, Maung a Balita Biblia.

Makatulong so edukasyon pian nalegpet mi so pamilya mi. Ibabaga na Biblia ya “no walay siopaman ya agto tataryaan iramay walad pudir to, nagkalalo la iramay membro na pamilya to, impulisay to lay pananisia tan alabas ni nen say toon anggapoy pananisia to.” (1 Timoteo 5:8) Makatulong so edukasyon pian nagawaan mi so sagradon obligasyon mi ya legpeten so pamilya mi. Singa ibabaga na The World Book Encyclopedia, say manunan gagala na edukasyon et pian “pagmaliwen iray totoo ya mausar a membro na komunidad . . . bilang komikimey parad iyaligwas na ekonomya.” Say toon marunong ed trabaho tan akapan-eskuela et mas mainomay tan tuloytuloy ton nalegpet so pamilya to no ikompara ed sakey ya toon anggapoy amta ton trabaho tan aga akapan-eskuela.—Proverbio 22:29.

Niiter met na atateng so pankaukolan na saray anak da no iparaan da la ra ed magmaliw ya bilay da no baleg la ra, tan makatulong ya maong so pangala na pormal ya edukasyon pian nagawaan da itan. (2 Corinto 12:14) Papasesegen mi iray atateng ya manggawa na paraan pian nawalaan so anak da na pormal ya edukasyon anggano manaayam irad lugar ya say pangala na edukasyon et mairap, aliwan libre, odino ag-apasalan ed kultura da. * Mangiiter kami met na praktikal iran suhestion ed saray atateng pian natulongan iray ananak da ed panaaral da. *

 Kaukolan ya balanse so pangipasen ed edukasyon

Aaralen min maong no anto ray napampilian ed sekular ya edukasyon. Ibabaga na Biblia: “Say toon anggapoy amta to et manisia ed kada salita, balet samay makabat et dadalepdepen toy kada gawaen to.” (Proverbio 14:15) Uunoren mi iyan prinsipyo diad pampilin maong no antoy laen min kurso kayari haiskul, ya ikokonsidera mi no pigaray nagastos tan no panon kapraktikal itan. Singa bilang, maslak ya vocational ya kurso et magano labat balet ta mausa-usar.

Mas importante so espiritual ya edukasyon nen say sekular ya edukasyon. No ikompara ed sekular ya edukasyon, say espiritual ya edukasyon ya akabase ed Biblia et mangiter na tuan bilay tan karunongan a nanlapud Dios. (Juan 17:3) Ibabangat met na espiritual ya edukasyon iray prinsipyo ed moral—“no antoy matunong tan maptek tan patas, say interon dalan na kamaongan.” (Proverbio 2:9) Si apostol Pablo et angala na edukasyon ya mipara natan ed edukasyon ed university, balet imbaga to ya ‘agnaparaan so kablian na kakabatan nipaakar ed si Kristo Jesus.’ (Filipos 3:8; Gawa 22:3) Ontan met natan, dakel ya Tasi nen Jehova et atagey so inaral da, balet kombinsido iran mas baleg so pakinabang na espiritual ya edukasyon. *

Ibangat na espiritual ya edukasyon iray maong ya ugali

 Posiblin nipeligro so moralidad tan espiritualidad lapud atagey ya edukasyon

Ibabaga na Biblia: “Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro.” (Proverbio 22:3) Naobserbaan na Saray Tasi nen Jehova ya say kipapasen ed arum ya university odino arum nin institusyon ya napangalaan na atagey ya edukasyon et nayarin mamakapuy ed moralidad tan espiritualidad da. Kanian dakel ya Tasi so nandesisyon ya agda labay ya sikara odino saray anak da et nipaarap ed ontan ya kipapasen. Amta ra ya diad saratan ya lugar et ibabangat so dakel ya makapuy ya ideya, singa saray walad leksab:

 • Lingon ideya: Kuarta so mangiter na liket tan seguridad

  Dakel so mangibabaga ya no atagey so inaral mo, seguradon makala kay trabaho ya baleg so sueldo, kanian ondarakel so estudyante ya manaaral ed university ya say manunan rason da et labay day onyaman. Iisipen na arum ya kuarta so mangiter ed sikara na liket tan seguridad, balet ibabaga na Biblia ya lingo itan ya panagnonot. (Eclesiastes 5:10) Ontan met, ibabangat na Biblia ya “say panangaro ed kuarta et lamot na amin a makaderal a bengatla,” tan mabetbet ya pakapuyen toy pananisia na too. (1 Timoteo 6:10) Manaalwar ya maong iray Tasi nen Jehova ta pian ag-ira napatitan na “mapalikdon pakayari na kaykayamanan.”—Mateo 13:22.

 • Lingon ideya: Nepeg ya manpursigi kan mangala na atagey ya edukasyon pian atagey so pakanengneng na totoo ed sika

  Singa bilang, insulat nen Nika Gilauri ya datin prime minister na Georgia so maslak ya panagnonot na totoo ed bansa to: “Diad Georgia, singa obligado kan mansumpal ed university pian atagey so pakanengneng na totoo ed sika. . . . [Nensaman,] ipapasen ya makapabaing ed pamilya so kabataan ya ag-akapansumpal ed university.” * Ipapasakbay balet na Biblia so makapuy ya epekto no labay na sakey so magmaliw a sikat ed sayan mundo. Nen wadia nid dalin si Jesus, binagaan to iramay lider na relihyon: “Panon kayon manisia, anta aanapen yoy panangigloria na balang sakey?” (Juan 5:44) Ompan magmaliw ya mapaatagey so sakey lapud panaaral to ed university, tan satan ya ugali et kabusol na Dios.—Proverbio 6:16, 17; 1 Pedro 5:5.

 • Lingon ideya: Akauley so kada too ya mandesisyon no antoy duga tan aliwa parad sikato

  Say estandarte na Dios ed no antoy duga tan aliwa so tutumboken na saray Tasi nen Jehova. (Isaias 5:20) Base balet ed artikulo ya im-publish na Journal of Alcohol and Drug Education, dakel ya estudyante so “manggagawa na desisyon ya kontra ed samay amta ran duga tan aliwa” lapud pampre-pressure na saray nakakaulop da ed university. * Mikonektaan iyan obserbasyon ed prinsipyo na Biblia ya: “Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.” (1 Corinto 15:33) Diad saray university, saray kagagawan kabusol na Dios ya singa say pambuanges, pan-drugs, tan pi-sex ed ag-asawa et ipapasen ya normal labat tan ilalagyat da ni ingen.—1 Corinto 6:9, 10; 2 Corinto 7:1.

 • Lingon ideya: Say pangala na atagey ya edukasyon so sankaabigan ya paraan pian makatulong ka ed iyaligwas na mundo

  Amta mi ya wala ray angala na atagey ya edukasyon, aliwan pian manpayaman, magmaliw ya sikat, odino pian mibiang ed makapuy iran panliliket, noagta labay dan napaaligwas so sarili da tan say mundo. Tua, maabig irayan gagala, balet sananey so iilaloan na saray Tasi nen Jehova. Singa si Jesus, amta mi ya say Panarian na Dios so alenleneg ya paraan pian ondakep so kipapasen na mundo. (Mateo 6:9, 10) Pero agmi labat basta aalagaren so isabi na panaon ya ekalen la na Panarian na Dios iray problema ed mundo. Singa si Jesus, inanabang mi so “maong a balita na Panarian” ed interon mundo, tan kada taon et libolibon totoo so natutulongan ya umanen so bilay da pian magmaliw iran maliket. *Mateo 24:14.

^ par. 2 Saray kabataan ya Tasi ya wala nid pudir na atateng da et uunoren day desisyon na ateng da no nipaakar ed edukasyon, basta ag-itan kontra ed ganggan na Dios.—Colosas 3:20.

^ par. 8 Lapud saya, nam-publish kami na masulok ya 11 milyon a brosyur pian natulongan mi so arum ya makaaral, singa say Apply Yourself to Reading and Writing. Tan wala ray inorganisa min libre ya klase ed interon mundo diad 120 ya lenguahe pian nabangatan ya manbasa tan mansulat iray totoo. Manlapu la nen 2003 anggad 2017, abangatan min manbasa tan mansulat so manga 70,000 ya totoo.

^ par. 9 Nengnengen so artikulon “Dapat ba Akong Huminto sa Pag-aaral?”

^ par. 11 Singa bilang, papasesegen mi iray atateng ya paneskuelaen da iray ananak dan lalaki tan bibii. Nengnengen so artikulon “Kasin Kaukolan a Maneskuela so Anak Ko?” na Marso 15, 2003, ya isyu na Say Panag-bantayan.

^ par. 14 Nengnengen so seksion ed jw.org ya “Saray Papanisiaan ed Nanlapuan na Bilay.”

^ par. 20 Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004—2012, pahina 170.

^ par. 22 Volume 61, No. 1, Abril 2017, pahina 72.

^ par. 24 Nengnengen so seksion ed jw.org ya “Uumanen na Biblia so Bilay” parad tua iran eksperiensya ya sarag na Biblia tan say mensahe na Panarian ya umanen so sakey ya too.