Onlad karga

Kasin Susto so New World Translation?

Kasin Susto so New World Translation?

 Say unonan parte na New World Translation et in-release nen 1950. Manlapud saman, wala ray nankomento odino nan-kuestion ed inkasusto na New World Translation a lapud wala ray tekston dumad arum ya patalos na Biblia. Saratan ya pidumaan et kaslakan ya lapud sarayan rason.

 •   Napantiwalaan. Say New World Translation et nibased up-to-date iran research na saray scholar tan daan iran manuskrito ya talagan napantiwalaan. Balet say King James Version nen 1611 et nibased saray manuskriton kaslakan ya agtanto susto tan daan. Mas susto tan mas daan iray inusar ed impanggaway New World Translation.

 •   Matoor. Ginawa na New World Translation so amin a paraan pian nipasabi so orihinal ya mensahen impuyan na Dios. (2 Timoteo 3:​16) Agpinansiansia na dakel ya patalos na Biblia so orihinal a mensahe na Dios pian paboray tradisyon na too. Singa bilang, say personal a ngaran na Dios a Jehova et sinalatan day titulon Katawan o Dios.

 •   Literal. Aliwan singa saray patalos ya based sarilin interpretasyon, literal ya impatalos na New World Translation iray salita basta agmagmaliw ya mairap a talosan odino nabawasay ideya na orihinal ya mensahe. Nayarin inloob na saray bersion ya based sarilin interpretasyon iray opinyon na too odino inekal iray importantin detalye.

Pandumaan na New World Translation tan arum ya patalos

 Nababalang iran libro. Diad Biblia da, impila na Romano Katoliko tan Eastern Orthodox iray libron kabkabat na arum bilang Apokripa. Balet, saraman ya libro et ag-inawat ed Judion listaan na saray libro na Biblia. Imanoen ya imbaga na Biblia a “nimatalek ed [saray Judio] so sagrado iran mensahe na Dios.” (Roma 3:1, 2) Kanian, duga labat ya inekal na New World Translation tan dakel nin modernon patalos na Biblia iray libron Apokripa.

 Nababalang iran bersikulo. Wala ray pigaran patalos na Biblia ya angiyarum na bersikulo tan salita ya anggapod sankadaanan iran manuskrito na Biblia, balet ag-iratan impila na New World Translation. Dakel ya modernon patalos so angekal ed saraman ya inyaarum odino angamin a saraman ya inyaarum et agsusuportaan na rerespetoen iran reperensya. b

 Duman termino. No maminsan, saray salita-por-salitan patalos et aliwan malinew odino makabalang. Singa bilang, oniay kaslakan ya impangipatalos ed imbaga nen Jesus diad Mateo 5:3: “Mapalar iray duruka ed espiritu.” (Say Biblia, PBS; English Standard Version; King James Version; New International Version) Parad dakel, say literal ya patalos a “duruka ed espiritu” et agnatalosan. Parad arum, idadanet nen Jesus so kaimportantian na panagpaabeba odino inka-pobri. Balet, say tutukoyen nen Jesus et say tuan liket ya nalikna no bidbiren na sakey a kaukolan toy manpaigiya ed Dios. Susto so impangipatalos na New World Translation ed tutukoyen nen Jesus diad impangibagan “iramay manonot ed espiritual a pankaukolan da.”​—Mateo 5:3. c

Positibon komento ed New World Translation na saray aliwan-Tasi ya scholar

 •   Diad sulat ton apetsaay Disyembre 8, 1950, oniay imbaga na sikat ya managpatalos tan scholar na Biblia a si Edgar Goodspeed nipaakar ed New World Translation of the Christian Greek Scriptures: “Interesado ak ed misyon na totoo yo, tan say interon mundo a sakop na satan, tan aliketan ak ya maong ed natural, malinew, tan mabilabilay a patalos. Ipapanengneng na satan so maal-alwar tan seryoson impanaral, a apaneknekan ko.”

  Edgar J. Goodspeed

 •   Imbaga nen Professor Allen Wikgren na University of Chicago a say New World Translation et sakey ya alimbawa na modernon bersion ya ag-imbased arum a patalos, noagta imbased orihinal iran manuskrito.​—The Interpreter’s Bible, Volume I, pahina 99.

 •   Oniay insulat na British Bible critic a si Alexander Thomson nipaakar ed New World Translation of the Christian Greek Scriptures: “Say patalos et mapatnag ya kimey na saray marunong tan matalinon scholar, ya ginawa day amin pian nipasabi so dugan kabaliksan na Griegon teksto anggad posible diad lenguahen English.”​—The Differentiator, Abril 1952, pahina 52.

 •   Anggaman parad say autor a si Charles Francis et wala ray pigaran nikadkaduman impangipatalos, oniay imbaga to: “Saray agnampakabat ya marunong tan maabilidad a managpatalos et talagan impasabi day sankaabigan ya manuskrito, Griego man o Hebreo.”—The Faiths Men Live By, pahina 300.

 •   Anggaman parad si Robert M. McCoy et wala ray nikadkaduma tan makapabilib ed New World Translation, oniay konklusyon tod satan: “Say patalos na Balon Sipan et ebidensya a wala ray [Saray Tasi nen Jehova] kualipikadon scholar ya walaay kakabatan a manresolbid dakdakel ya problema ed panagpatalos na Biblia.”​—Andover Newton Quarterly, Enero 1963, pahina 31.

 •   Anggano ag-onabobon si Professor S. MacLean Gilmour ed pigaran patalos na New World Translation, siansian bibidbiren to ya saray managpatalos et “nikadkadumay abilidad dad Griego.”​—Andover Newton Quarterly, Setyembre 1966, pahina 26.

 •   Diad komento tod New World Translation ya nagmaliw a kabiangay Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, oniay insulat nen Associate Professor Thomas N. Winter: “Say patalos na agnampakabat ya komite et talagan moderno tan susto.”​—The Classical Journal, Abril-Mayo 1974, pahina 376.

 •   Nen 1989 et oniay imbaga nen Professor Benjamin Kedar, sakey ya Hebrew scholar ed Israel: “Diad panre-research koy lenguahe nipaakar ed saray patalos tan Biblian Hebreo, mabetbet kon nengnengen so English ya edisyon na tatawagen ya New World Translation. Lapud satan, aminpigak ya apaneknekan ed sayan patalos a nansagpotan day mansiansian matua pian natalosay suston kabaliksan na teksto anggad posible.”

 •   Base ed impanaral tod siameran manunan patalos ed English, oniay insulat nen Jason David BeDuhn, associate professor na religious studies: “Say NW [New World Translation] so sankasustoan ya patalos.” Anggaman papanisiaan na totoo tan dakel ya scholar na Biblia ya wala ray duma ed New World Translation ta walay relihyon a papaboran na saray managpatalos, oniay inkuan nen BeDuhn: “Dakel iray pandumaan lapud mas susto so literal ya impangipatalos ed NW, maalwar ya impatalos so orihinal ya terminon inusar na saray managsulat na Balon Sipan.”​—Truth in Translation, pahina 163, 165.

a Saray komento et parad English iran edisyon na New World Translation antis na 2013 revision.

b Alimbawa, nengnengen so New International Version tan Catholic New Jerusalem Bible. Saray inyarum ya bersikulo et Mateo 17:21; 18:11; 23:14; Marcos 7:​16; 9:​44, 46; 11:26; 15:28; Lucas 17:36; 23:17; Juan 5:4; Gawa 8:​37; 15:34; 24:7; 28:29; tan Roma 16:24. Inyarum na saray bersion ya King James Version tan Douay-Rheims Version so nipaakar ed Trinidad diad 1 Juan 5:​7, 8, ya inyarum pigaran lasus a taon kayarin nisulat so Biblia.

c Mipadpara, impatalos nen J. B. Phillips iray salita nen Jesus ya “saramay amta dan kaukolan day Dios,” tan inusar na The Translator’s New Testament iray balikas ya “saramay amta day pankaukolan dad espiritual.”