Onlad karga

Manpapatambal Met Iray Tasi nen Jehova?

Manpapatambal Met Iray Tasi nen Jehova?

On, manpapatambal iray Tasi nen Jehova. Anggano aasikasoen mi laman mi pian agkami mansakit, no maminsan et ‘kaukolan mi met so doktor.’ (Lucas 5:31, Maung a Balita) Diad tua, singa say Kristiano nen inmunan siglo ya si Lucas, wala ray Tasi nen Jehova natan ya doktor met.​—Colosas 4:14.

Balet wala ray panagpatambal ya kontrad saray prinsipyo na Biblia kanian agmi iratan pipilien. Alimbawa, agkami manpapa-blood transfusion ta ibabawal na Biblia so pangusar na dala pian sustinien so laman. (Gawa 15:20) Ibabawal met na Biblia so panagpatambal ya walay espiritismo to.​—Galacia 5:19-21.

Dakel ed saray panagpatambal natan et agmet kontra ed saray prinsipyod Biblia. Kanian depende itan ed too no antoy pilien to. Ompan pilien na sakey a Tasi so espisipikon klase na panagpatambal, balet ag-itan awaten na arum a Tasi.​—Galacia 6:5.