Onlad karga

Akin et Agmanpapa-Blood Transfusion Iray Tasi nen Jehova?

Akin et Agmanpapa-Blood Transfusion Iray Tasi nen Jehova?

Iisipen na arum

Aliwan tua: Saray Tasi nen Jehova et agmanisia ed tambal tan agmanpapadoktor.

Say tua: Labay mi sankaepektiboan ya panagpatambal parad sarili mi tan pamilya mi. No mansakit kami, oonla kamid doktor ya amta ra no panoy pantambal o pan-opera ya agmangusar na dala. Importantid sikami iray iyaaligwas ed medisina. Diad tua, wala ray paraan na panagtambal ya ag-uusaran na dala ya ginawa na saray doktor parad saray pasyenten Tasi, tan aawaten met la itan na arum ya pasyente. Diad dakel ya bansa, naiwasan la na saray pasyente iray probleman iter na blood transfusion, singa say sakit, komplikasyon, tan no aliway klase na dala ya inusar.

Aliwan tua: Parad saray Tasi nen Jehova, say pananisia so mamaabig ed sakit.

Say tua: Agkami manisia ed faith healing.

Aliwan tua: Magastos so pampatambal ya anggapoy blood transfusion.

Say tua: Mas mamura so pampatambal no ag-usaray blood transfusion. *

Aliwan tua: Dakel ya Tasi, pati ray ugugaw, so ompapatey kada taon lapud ag-ira nampa-blood transfusion.

Say tua: Anggapoy basiyan na satan. Dakel lan doktor so manggagaway komplikado iran operasyon ed puso, pukel, tan organ transplant ya ag-ira manguusar na blood transfusion. * Saray pasyente, pati ray ugugaw, ya agnampa-blood transfusion et kaslakan ya onaabig ed sakit da tan mas maples ni ingey iyabig da nen saramay nampa-blood transfusion. * Anggapo siri basiyan na ibabaga ran ompatey so pasyente no agto awaten so blood transfusion o manbilay no awaten to itan.

Akin et agmanpapa-blood transfusion iray Tasi nen Jehova?

Say rason et lapud sisiaen mi ya base ed Biblia. Parehon nabasad Daan tan Balon Sipan so ganggan ya oniwas ed dala. (Genesis 9:4; Levitico 17:10; Deuteronomio 12:23; Gawa 15:28, 29) Tan parad Dios, say dala so mangirerepresenta ed bilay. (Levitico 17:14) Kanian agkami manpapa-blood transfusion ta uunoren mi so Dios tan sikatoy rerespetoen mi bilang say Angiter na bilay.

Anguman so opinyon da

Parad saray doktor nensaman, say agpanpa-blood transfusion et delikado tan singam ipepeligroy bilay mo, balet anguman itan diad agano ni ran taon. Alimbawa nen 2004, nabasad sakey ya journal na medisina ya “dakel ed saray paraan [na panagpatambal] ya ginawa parad saray pasyenten Tasi nen Jehova et usaren lad arum a pasyente ed arapen iran taon.” * Imbaga na journal ya Heart, Lung and Circulation nen 2010 ya say “‘pan-opera ya ag-usaray blood transfusion’ et nepeg ya aliwa labat a parad [saray Tasi nen Jehova] noagta nepeg ya ontay gawaen ed amin ya operasyon.”

Diad interon mundo, nilibo lan doktor natan so manguusar na nanduruman paraan na panag-opera ya anggapoy blood transfusion. Anggan diad saray onaaligwas ni labat ya bansa et uusaren la iratan tan saratan met la so labay na saray pasyenten aliwan Tasi nen Jehova.

 

^ par. 8 Nengnengen so Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349.

^ par. 10 Nengnengen so The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, p. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; tan Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

^ par. 10 Nengnengen so The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; tan Heart, Lung and Circulation, Volume 19, p. 658.

^ par. 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, pahina 39.