Onlad karga

Antoy Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova Tungkol ed Pangiponpon na Inatey?

Antoy Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova Tungkol ed Pangiponpon na Inatey?

 Saray papanisiaan tan gagawaen mi no walay iponpon ya inatey et akabase ed ibabangat na Biblia, ya singa saraya:

  •   Normal labat so manermen no walay ompatey ya inad-arom. Nanermen iray disipulo nen Jesus nen walay inatey ya inad-aro da. (Juan 11:33-​35, 38; Gawa 8:2; 9:​39) Kanian parad sikami, say ponpon et aliwan panaon parad maingal tan anggapoy-kontrol ya panliliket. (Eclesiastes 3:​1, 4; 7:​1-4) Imbes, panaon itan pian miermen kami ed saray inateyan.​—Roma 12:15.

  •   Saray inatey et anggapo lay amta ra. Antokaman so lahi o kultura mi, iiwasan mi ray tradisyon o kagagawa ya aliwan base ed Biblia, singa say ibabaga na arum ya saray inatey et wala ni amta ra tan sarag dan impluensyaan iray mabilay. (Eclesiastes 9:​5, 6, 10) Kaiba ed saratan ya tradisyon so magarbon selebrasyon kayari ponpon, anibersaryo na impatey, pan-atang parad inatey, pitongtong tan ikerew na pabor ed saray inatey, tan saray ritual parad abalo. Agmi iraya gagawaen ta uunoren mi so ganggan na Biblia ya: “Isian yoy inkasikayo, . . . tan agyo la didiwiten so marutak a bengatla.”​—2 Corinto 6:​17.

  •   Walay pag-asa ya nabilay lamet iray inatey. Ibabangat na Biblia ya nabilay lamet iray inatey tan onsabi panaon ya anggapo lay patey. (Gawa 24:15; Apocalipsis 21:4) Makakatulong itan ed sikami ya iwasan iray kaugalian ya pangipanengneng na sobran panermen, no panon ya akatulong met itan ed saray Kristiano nensaman.​—1 Tesalonica 4:​13.

  •   Bibilinen itayo na Biblia ya manpaabeba. (Proverbio 11:2) Agkami manisia ya say ponpon et panaon pian ‘ipangta’ na sakey so maong ya kipapasen tod bilay odino posisyon tod komunidad. (1 Juan 2:​16) Agkami manplaplano na magastos ya ponpon ya puros panliliket labat odino mabmabli so lungon tan magarbo so kawes pian pabiliben iray makanengneng.

  •   Agmi ipipilit ed arum iray papanisiaan mi tungkol ed ponpon. Uunoren mi iyan prinsipyo na Biblia: “Kada sakey ed sikatayo et walaan na eebatan ed Dios.” (Roma 14:12) Pero no walay tsansa min ipaliwawa ed arum so papanisiaan mi, gagawaen mi itan “tekep na inkaulimek tan aralem a respeto.”​—1 Pedro 3:​15.

Antoy gagawaen na saray Tasi no ponpon?

 Lugar: No mandesisyon so pamilyan inateyan ya walay nagawan programa parad ponpon, nayarin gawaen itan diad lugar ya labay da, singa bilang diad Kingdom Hall, punerarya, abung, crematory, odino diad sementeryo.

 Paliwawa: Pian naligliwa iray inateyan, walay paliwawa ya base ed ibabaga na Biblia tungkol ed patey tan pag-asa ya nabilay lamet iray inatey. (Juan 11:25; Roma 5:​12; 2 Pedro 3:​13) Diad satan ya paliwawa, nayarin nipanonot iray maong ya ugali na samay inatey, tan no anto ray balibalin naaralan ed katooran to.​—2 Samuel 1:​17-27.

 Nayarin walay kansionen ya base ed Biblia. (Colosas 3:​16) Sasampotan so programa panamegley na makaligliwan pikakasi.​—Filipos 4:6, 7.

 Bayar o pankolekta na kuarta: Agmi pambabayaren iray membro mi parad anggan anton paliwawa, kaiba so paliwawa parad ponpon. Agkami met mankokolekta na kuarta diad saray pantitipon mi.​—Mateo 10:8.

 Saray onatendi: Anggan saray aliwan Tasi et nayarin onatendi ed paliwawa parad ponpon diad Kingdom Hall. Singa saray arum ya pantitipon mi, say ontan iran paliwawa et parad amin.

Kasin oonla iray Tasi diad saray ponpon ya gagawaen na arum ya relihyon?

 Personal ya desisyon itan na kada Tasi, depende ed konsiensia to ya nipasal ed Biblia. (1 Timoteo 1:​19) Pero agkami misasali ed saray gagawaen na arum ya relihyon ya seremonyan kontra ed saray nanaaralan mid Biblia.​—2 Corinto 6:14-​17.