Onlad karga

Antoy Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova?

Antoy Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova?

Bilang Tasi nen Jehova, gagawaen mi anggaay nayarian min unoren so Kristianismo ya imbangat nen Jesus tan tinumbok met na saray apostol to. Nabasa ed sayan artikulo iray manunan papanisiaan mi.

 1.   Dios. Dadayewen mi so saksakey a tuan Dios tan Makapanyarin-amin, say Amalsa, a say ngaran to et Jehova. (Salmo 83:18; Apocalipsis 4:11) Sikato so Dios nen Abraham, Moises, tan Jesus.​—Exodo 3:6; 32:11; Juan 20:17.

 2.   Biblia. Bibidbiren min say Biblia et impuyan a mensahe na Dios parad totoo. (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16) Ibabase mi iray papanisiaan mi ed amin ya 66 a libro na Biblia, parehon say “Daan a Sipan” tan “Balon Sipan.” Dugarugay insulat nen Professor Jason D. BeDuhn ya ibabase na Saray Tasi nen Jehova so papanisiaan tan gagawaen da ed mismon ibabaga na Biblia, ya agda uunaan ya igawaan na interpretasyon so karga na Biblia. a

   Anggano aawaten mi so interon Biblia, aliwa kamin fundamentalist. Bibidbiren min arum ya parte na Biblia et walay isisimbolo to tan aliwan literal.​—Apocalipsis 1:1.

 3.   Jesus. Uunoren mi ray bangat tan alimbawa nen Jesu-Kristo tan bibidbiren mi bilang Manangilaban tan Anak na Dios. (Mateo 20:28; Gawa 5:31) Nibaga sirin ya Kristiano kami. (Gawa 11:26) Balet, naaralan mid Biblia ya si Jesus et aliwan say Makapanyarin-amin a Dios tan anggapoy naromog ed Biblia ya basiyan na doktrinan Trinidad.​—Juan 14:28.

 4.   Panarian na Dios. Sakey iyan tuan gobierno ed tawen, aliwa labat ya kipapasen a walad puso na saray Kristiano. Salatan toy gobierno na too tan sumpalen toy gagala na Dios diad dalin. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Magano la iyan nagawa, ta ibabaga na Biblia ya manbibilay tayo lad “kaunoran iran agew.”​—2 Timoteo 3:1-5; Mateo 24:3-14.

   Si Jesus so Ari na Panarian na Dios diad tawen. Sikatoy ginmapon manuley nen 1914.​—Apocalipsis 11:15.

 5.   Kililiktar. Posible ya niliktar iray totoo ed kasalanan tan ipapatey panamegley na dondon bagat nen Jesus. (Mateo 20:28; Gawa 4:12) Pian minabang ira ed satan, nepeg ya aglabat ira manisia ed si Jesus noagta kaukolan dan umanen so kabibilay da tan manpabautismo. (Mateo 28:19, 20; Juan 3:16; Gawa 3:19, 20) Nanengneng ed gagawaen na sakey no kasin say pananisia to et mabilay. (Santiago 2:24, 26) Balet, niliktar so sakey aliwan lapud saray gagawaen to, noagta lapud “agnaparaan a kaabigan na Dios.”​—Galacia 2:16, 21.

 6.   Tawen. Si Jehova a Dios, si Jesu-Kristo, tan saray matoor ya anghel to et walad panaayaman na saray espiritu. b (Salmo 103:19-21; Gawa 7:55) Pigara labat ya totoo​—144,000—​so paolien pian manbilay ed tawen tan manuley ya kaiba nen Jesus diad Panarian.​—Daniel 7:27; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Dalin. Ginawa na Dios so dalin pian panayaman na totoo ya anggad angga. (Salmo 104:5; 115:16; Eclesiastes 1:4) Bendisyonan na Dios iray maunor ya totoo na perpekton laman tan andi-anggaan a bilay diad paraison dalin.​—Salmo 37:11, 34.

 8.   Kaugsan tan irap. Ginmapo iraya nen nanrebelde so sakey ya anghel na Dios. (Juan 8:44) Sayan anghel, ya tinawag ya “Satanas” tan “Diablo” kayari ton nanrebelde, et tinukso toy unonan sanasawa ya milad sikato. Lapud satan, nagmaliw ya mairap so kipapasen na saray ilalak da. (Genesis 3:​1-6; Roma 5:​12) Pian nasolusyonan iray isyu ya pinalesa nen Satanas, inabuloyan na Dios so kaugsan tan irap, balet agto itan abuloyan ya mantultuloy ed anggad angga.

 9.   Ipapatey. Saray totoon inatey et naandi la. (Salmo 146:4; Eclesiastes 9:5, 10) Ag-ira papairapen ed impierno.

   Bilayen lamet na Dios so binilyon ya totoo panamegley na kioli. (Gawa 24:15) Balet, no agda onuren so Dios kayari iran bilayen lamet, sikaray naderal ed anggad angga tan anggapo lay ilalo ran onoli ed bilay.​—Apocalipsis 20:14, 15.

 10.   Pamilya. Uunoren mi so estandarte na Dios ed panangasawa, a diad satan et impankasakey so laki tan bii, tan say basiyan labat na pandiborsyo et seksual ya imoralidad. (Mateo 19:4-9) Kombinsido kami ya say karunongan ya walad Biblia et ontulong pian magmaliw ya maliket so pamilya.​—Efeso 5:22–6:1.

 11.   Panagdayew mi. Agkami mandadayew ed krus odino ed antokaman ya imahen. (Deuteronomio 4:15-19; 1 Juan 5:21) Nia ray importantin kabiangan na panagdayew mi:

 12.   Organisasyon. Naorganisa kami ed saray kongregasyon, ya aasikasoen na ulop na mamatatken o elder. Balet, saray elder et agmi ipapasen ya mas atagey so posisyon da, tan anggapoy sueldo ra. (Mateo 10:8; 23:8) Agkami mangiiter na kakaplo o tithes, tan agkami mankokolekta na kuarta ed saray pantitipon mi. (2 Corinto 9:7) Amin ya kimey mi et susuportaan na donasyon tan ag-ipapakabat iray nandonasyon.

   Say Mananguley ya Ulop, o Governing Body, sakey a melag a grupo na maespiritual iran Kristiano ya walad world headquarters mi, so mangaasikaso ed Saray Tasi nen Jehova ed interon mundo.​—Mateo 24:45.

 13.   Pankakasakey mi. Diad interon mundo et mankakasakey kami ed saray papanisiaan mi. (1 Corinto 1:10) Gagawaen mi met so anggaay nayarian mi pian agkami naapag-apag lapud posisyon, tribu, lahi, odino kipapasen na bilay. (Gawa 10:34, 35; Santiago 2:4) Balet, sarag mi met so manggaway personal a desisyon. Kada Tasi et mandedesisyon base ed nipasal ed Biblia ya konsiensia to.​—Roma 14:1-4; Hebreo 5:14.

 14.   Ugali. Panseseetan min ipanengneng so masakripisyon aro ed amin ya gagawaen mi. (Juan 13:34, 35) Agmi gagawaen iray aglabay na Dios, kaibad saya so agmanepeg a pangusar ed dala a singa say blood transfusion. (Gawa 15:28, 29; Galacia 5:19-21) Mareen kamin totoo tan agkami mibibiang ed guerra. (Mateo 5:9; Isaias 2:4) Rerespetoen mi so gobierno diad bansa mi tan uunoren mi ray ganggan to anggad ag-itan onkontra ed ganggan na Dios.​—Mateo 22:21; Gawa 5:29.

 15.   Relasyon ed arum. Ingganggan nen Jesus: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.” Imbaga to met ya saray Kristiano et “agkabiangay mundo.” (Mateo 22:39; Juan 17:16) Kanian panseseetan mi so ‘manggawa na maabig ed amin,’ balet neutral kami no nipaakar ed politika tan agkami mibabali ed arum ya relihyon. (Galacia 6:10; 2 Corinto 6:14) Rerespetoen mi so desisyon na arum nipaakar ed satan.​—Roma 14:12.

 No wala ni ray tepet yo nipaakar ed papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova, sarag yoy onlad website mi tan manbasa nipaakar ed sikami, kontaken so sakey ed saray opisina mi, onatendi ed aral diad Kingdom Hall ya asingger ed sikayo, odino mitongtong ed sakey ed saray Tasi diad lugar yo.

a Nengnengen so Truth in Translation, pahina 165.

b Imbantak iray mauges ya anghel manlapud tawen, balet siansia nin wala rad panaayaman na saray espiritu.​—Apocalipsis 12:7-9.