Onlad karga

Kasin Manisia Iray Tasi nen Jehova ed si Jesus?

Kasin Manisia Iray Tasi nen Jehova ed si Jesus?

On. Manisia kamid si Jesus ya angibagan: “Siak so dalan tan say katuaan tan say bilay. Anggapo so makasabi ed Ama no aliwan diad panamegley ko.” (Juan 14:6) Manisia kami ya linma diad dalin si Jesus tan inter toy bilay to pian dondonen so totoo. (Mateo 20:28) Lapud impatey tan imbilay nen Jesus, saramay manisiad sikato et nayarin nawalaan na bilay ya andi-angga. (Juan 3:16) Manisia kami met ya si Jesus et manuuley la bilang Ari ed Panarian na Dios diad tawen, ya magano lan mamawalay deen ed interon dalin. (Apocalipsis 11:15) Balet, manisia kamid imbaga nen Jesus ya: “Say Ama et babaleg nen say siak.” (Juan 14:28) Kanian agmi dadayewen si Jesus lapud amta mi ya aliwan sikatoy Sankatagyan a Dios.