Onlad karga

Iner Inala so Tawag ed Saray Tasi nen Jehova?

Iner Inala so Tawag ed Saray Tasi nen Jehova?

Nabasad Biblia ya Jehova so ngaran na Dios. (Exodo 6:3; Salmo 83:18) Say sakey ya tasi et mangibabaga na saray opinyon odino katuaan ya talagan papanisiaan to.

Kanian say ngaran min Tasi nen Jehova et mangibibiig ed sikami bilang grupo na saray Kristiano a mangibabangat na katuaan nipaakar ed si Jehova, say Amalsa na amin a bengatla. (Apocalipsis 4:11) Mantatasi kamid arum diad panamegley na ugali mi tan diad pangibabangat ed sikara na naaralan mid Biblia.​—Isaias 43:10-12; 1 Pedro 2:12.