Onlad karga

Akin et Neutral ed Politika Iray Tasi nen Jehova?

Akin et Neutral ed Politika Iray Tasi nen Jehova?

 Say desisyon na Saray Tasi nen Jehova ya mansiansian neutral ed politika et base ed ibabangat na Biblia. Agkami mankakampanya, manboboto na partido o kandidato, mankakandidato, odino mimilad antokaman ya panrebelde ed gobierno. Manisia kami ya walay malet ya basiyan to itan diad Biblia.

  •   Aaligen mi Jesus ya agto inawat so posisyon ed gobierno. (Juan 6:15) Imbangat tod saray disipulo to ya nepeg ya “ag-ira kabiangan na mundo” tan impalinew to ya anggapoy nepeg ya pilaan da ed saray isyu diad politika.​—Juan 17:​14, 16; 18:36; Marcos 12:​13-17.

  •   Say katooran mi et walad Panarian na Dios. Atan imay tinukoy nen Jesus nen imbaga ton: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin.” (Mateo 24:14) Lapud irerepresenta mi so Panarian na Dios tan ipupulong mi itan, neutral kami ed politika ed amin ya bansa, kaiba lay bansan panaayaman mi.​—2 Corinto 5:20; Efeso 6:20.

  •   Lapud mansiasiansia kamin neutral, sarag min ipulong so maong a balita na Panariay Dios ed amin a totoo, anggan antoy partido da ed politika. Gagawaen mi anggaay nayarian min ipanengneng ed salita tan gawa ya matalek kamin say Panarian na Dios so makapangiter na solusyon ed saray problema na mundo.​—Salmo 56:11.

  •   Lapud agkami mibabalid politika, walay internasyonal ya pankakasakey mi bilang sanaagi. (Colosas 3:14; 1 Pedro 2:17) Balet diad saray relihyon ya mibabalid politika, anggapoy pankakasakey na saray membro da.​—1 Corinto 1:10.

 Respeto ed gobierno. Anggano agkami mibabalid politika, rerespetoen mi so autoridad na gobierno diad bansan panaayaman mi. Uunoren mi iyan ganggan na Biblia: “Manpasakop komon so balang kamarerwa ed saray atagey ya autoridad.” (Roma 13:1) Matulok kamid ley, manbabayar kami buis, tan mitutulongan kamid saray gagawaen na gobierno parad pankaabigan na totoo. Imbes ya mila kamid panrebelde ed gobierno, uunoren mi so bilin na Biblia ya ipikasi iray “arari tan amin a walad atagey a posisyon,” lalo la no wala ray gawaen dan desisyon ya makaapektod panagdayew mi.​—1 Timoteo 2:​1, 2.

 Rerespetoen mi balet so kanepegan na arum ya manggaway sarili dan desisyon nipaakar ed politika. Alimbawa, agkami manggugulo no eleksion tan agmi pibabalian so arum ya labay day omboto.

 Kasin say desisyon mi ya mansiansian neutral et ginmapo labat ed panaon tayo? Andi. Ontan met so ginawa na saray apostol tan arum nin Kristiano nen inmunan siglo. Oniay nabasad libron Beyond Good Intentions: “Anggano manisia iray inmuunan Kristiano ya obligado iran igalang iray autoridad ed gobierno, ag-ira manisian nepeg ya mibabali irad politika.” Imbaga met na libron On the Road to Civilization ya saray inmuunan Kristiano et “agda nilabay so nawalaay posisyon ed gobierno.”

 Kasin say pansiasiansia min neutral ed politika et nayarin panlapuay gulo ed bansa? Andi. Mareen kamin totoo kanian anggapoy nepeg a takotan na saray walad gobierno. Nen 2001, oniay inreport na National Academy of Sciences of Ukraine nipaakar ed pansiasiansia min neutral ed politika: “Ompan wala ray arum natan ya agda labay itan ya gagawaen na Saray Tasi nen Jehova; atan so manunan rason kanian inakusaan ira na saray totalitarian Nazi tan uley na Komunista nensaman.” Balet anggano apairap iray Tasi ed Soviet Union nensaman, nansiansia ran “matulok ed ley. Ag-ira masaol tan makuli ran nantrabaho diad saray farm tan pabrika, tan ag-ira nansengegay problema ed gobiernoy Komunista.” Base ed konklusyon na saman ya report, saray papanisiaan tan gagawaen na Saray Tasi nen Jehova natan et agto “deraley seguridad tan pankakasakey na anggan anton bansa.”