Onlad karga

Kasin Pipiliten na Saray Tasi nen Jehova Iray Totoo ya Salatan Day Relihyon Da?

Kasin Pipiliten na Saray Tasi nen Jehova Iray Totoo ya Salatan Day Relihyon Da?

Andi. Imbaga mid manunan magasin mi ya Say Panag-bantayan ya: “Makapuy so pamaskar ed totoo pian umanen so relihyon da.” * Agmi pipiliten iray totoo lapud sarayan rason:

  • Agbalot pinilit nen Jesus iray totoo ya awaten day bangat to. Amta to ya daiset labat so onkiwas ed mensahe to. (Mateo 7:13, 14) Nen abigla so arum ya disipulo ed imbaga to, pinaulyanan to ran onalis, tan agto ra pinilit ya mansiansia.​—Juan 6:60-62, 66-68.

  • Imbangat nen Jesus iray papatumbok to ya agpipiliten so arum ya mansalat na pananisia da. Imbes ya piliten da iray totoon agda labay ya awaten so maong a balita, nepeg ya say anapen da et saramay malabay ya ondengel.​—Mateo 10:7, 11-14.

  • Anggapoy gunggona na apasootan ya pankomberte o panguman na relihyon, ta say aawaten labat na Dios ya panagdayew et samay manlapud puso.​—Deuteronomio 6:4, 5; Mateo 22:37, 38.

Kasin panagkomberte so kimey mi?

Tua ya ipupulong mi so mensahe na Biblia “diad sankaarawian a pasen na dalin,” gagawaen mi itan “diad arap na karaklan tan diad kabkaabungan,” a singa ganggan na Biblia. (Gawa 1:8; 10:42; 20:20) Tan singa saramay akaunan Kristiano, no maminsan et aakusaan kami na ilegal ya panagkomberte. (Gawa 18:12, 13) Balet aliwan tua iraman ya akusasyon. Agmi ipapasoot ed anggan siopa so pananisia mi. Imbes, manisia kamin kaukolan ya mangala na kakabatan iray totoo pian makapandesisyon ira base ed nanaaralan da.

Agmi pipiliten iray totoo ya mansalat na relihyon da, tan agmi met uusarey relihyon pian mibabalid politika odino opresian iray totoo na materyal a pakainawaan da pian ondakel so membro mi. Ontan so gagawaen na arum ya ibabaga ran Kristiano ira, balet agda papagalangan si Jesus lapud ontan ya kagagawa da. *

Wala kasi kanepegan na totoo ya mansalat na relihyon?

On, ipapanengneng na Biblia ya dakel so agtinmumbok ed relihyon na pamilya da tan nandesisyon iran mandayew ed tuan Dios. Say arum ed sikara et si Abraham, Rut, arum ya taga Atenas, tan si apostol Pablo. (Josue 24:2; Rut 1:14-16; Gawa 17:22, 30-34; Galacia 1:14, 23) Ontan met, ipapanengneng na Biblia ya walay kanepegan na sakey ya taynanan so panagdayew ya labay na Dios anggano makapuy itan ya desisyon.​—1 Juan 2:19.

Say kanepegan ya mansalat na relihyon et susuportaan na Universal Declaration of Human Rights, ya unong ed United Nations et satan so “pundasyon na ganggan ed kanepegan na totoo ed interon mundo.” Ibabaga na satan a dokumento ya amin et walay “kanepegan ton mansalat na relihyon o pananisia” tan “mananap, mangawat tan mangiter na impormasyon tan ideya,” kaiba lay ideya ed relihyon. * Siempre, kaibad sayan kanepegan so panrespeto ed kanepegan na arum ya agsalatay pananisia da tan ag-awaten iray ideyan agda pipaknaan.

Kasin say pansalat na relihyon et agpanagrespeto ed pananisia, tradisyon tan kaugalian na pamilya?

Andi. Ibabangat na Biblia ya respetoen tayoy amin, anggan antoy relihyon da. (1 Pedro 2:17) Tan uunoren na Saray Tasi nen Jehova so ganggan na Biblia ya igalang tan respetoen iray atateng, anggano duma so papanisiaan da.​—Efeso 6:2, 3.

Balet walay arum ya agmipaknad ibabaga na Biblia. Imbaga na sakey ya biin binmaleg ed Zambia: “Diad lugar mi, say pansalat na relihyon . . . et ipapasen ya agpanmatoor, ya panagtraidor ed pamilya tan komunidad.” Sayan bii et inmarap ed satan ya isyu nen tinedyer ni, nen manaaral na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova tan nandesisyon ya mansalat na relihyon. Inkuan to: “Paulit-ulit ya imbagad siak na atateng ko ya aditdismaya rad siak tan nababaingan irad ginawak. Mairap man parad siak ta importantid siak so ibabaga na atateng ko. . . . Agto labay ya ibagan nantraidor ak ed pamilyak ta pinilik so manmatoor ed si Jehova nen say tradisyon na pamilyak.” *

^ par. 2 Nengnengen so Enero 1, 2002 isyu na Say Panag-bantayan, pahina 12, parapo 15

^ par. 8 Singa bilang, nen manga taon 785 C.E., angipaakseb na ganggan si Charlemagne ya nepeg ya pateyen so anggan siopa ed Saxony ya agmanpabautismo bilang Kristiano. Imbaga met ed Peace of Augsburg, ya pinirmaan nen 1555 C.E. na saray manlalabanan ya grupo ed Masanton Empiryo na Romano, ya say manuley ed kada teritorya et nepeg ya Romano Katoliko odino Luterano tan amin ya sakop to et ontumbok ed relihyon to. Saramay ag-ontumbok ed relihyon na manuley et paalisen ed bansa.

^ par. 11 Say ontan iran kanepegan et wala met ed African Charter on Human and Peoples’ Rights, American Declaration of the Rights and Duties of Man, 2004 Arab Charter on Human Rights, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Human Rights Declaration, European Convention on Human Rights, tan International Covenant on Civil and Political Rights. Balet, anggan saray bansa ya mangibabagan wala ray iiter dan ontan ya kanepegan et nanduruma balet so pangipapanengneng dad saratan.

^ par. 14 Nabasad Biblia ya say ngaran na tuan Dios et Jehova.