Onlad karga

Kasin Protestante Iray Tasi nen Jehova?

Kasin Protestante Iray Tasi nen Jehova?

Andi. Kristiano kami ran Tasi nen Jehova, balet aliwa kamin Protestante. Akin?

Saray Protestante et “grupo na relihyoson totoo ya onkokontrad Romano Katoliko. Anggano agkami miabobon ed bangat na Katoliko, aliwa kamin Protestante. Nia ray pigaran rason:

  1. Saray arum ya papanisiaan na Protestante et mikontraan ed bangat na Biblia. Singa bilang, ibabangat na Biblia ya ‘saksakey so Dios,’ aliwan Trinidad. (1 Timoteo 2:5; Juan 14:28) Tan malinew ya ibabangat na satan ya say dusa na Dios ed saray mauges et permanentin kaderal aliwan pamairap ed impierno.​—Salmo 37:9; 2 Tesalonica 1:9.

  2. Agkami manproprotesta ed Katolikon Simbaan odino ed arum a relihyon. Agmi met iratan sasalien ya umanen. Imbes, ipupulong mi labat so maong a balita na Panarian na Dios, tan gagawaen mi anggaay nayarian min tulongan so arum ya manisiad satan. (Mateo 24:14; 28:​19, 20) Agkami interesadon umanen so arum a relihyon, noagta labay min ibangat iray sinseron totoo nipaakar ed Dios tan ed Salita to.​—Colosas 1:9, 10; 2 Timoteo 2:24, 25.